وقت شام چه می کنید و چگونه شام می‌خورید؟

27

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

شما وقت شام چه می‌کنید؟ با خانواده غذا می‌خورید یا تنها؟ غذا را در سکوت صرف می‌کنید یا عادت دارید بگو و بخند راه بیاندازید؟ تلویزیون می‌بینید یا مشغول چک کردن ایمیل‌هاتون هستید؟
عکاس ژاپنی میهو ایکاوا با عکسهایش به همه این سوال‌ها پاسخ داده است. او در عکس‌هایش یک نگاه اجمالی به درون زندگی آدم‌ها در هنگام صرف شام انداخته است، چیزی که از مجموع عکس‌ها به دست می‌آید این است که اغلب مردم در هنگام غذا خوردن به یک صفحه (کامپیوتر، تلویزیون، تبلت و …) خیره شده‌اند. این مجموعه تصویری را باهم می بینیم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org