کاریکاتورهایی با موضوع یارانه و هدفمندی و …

23

با توجه به ثبت نام مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها و حاشیه های آن، این موضوع به بحث اصلی اکثر محافل خبری و هنری تبدیل شده که تصاویر زیر نگاه برخی از کاریکاتوریست ها به این مسئله را نشان می دهد که با نگاهی طنز پردازانه به این امر پرداخته اند.

اختلال در سامانه یارانه آغاز شد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

یارانه نقدی پردرآمدها قطع می‌‌شود

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

انصراف از یارانه … !!!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تصمیمات مجلس برای توزیع یارانه

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

ثبت نام فامیل دور برای دریافت یارانه

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org

جریمه یارانه بگیران غیرمستحق

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

خط پایان یارانه!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

یارانه بگیران واقعی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

یارانه راستی آزما!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

یارانه به هزار و یک شرط

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تعرفه گاز خانگی ۲۰ درصد افزایش یافت

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

جایی برای پولدارها نیست!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

دو سناریوی دولت برای قیمت بنزین کلید خورد

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org

یارانه بگیرها و یارانه نگیرها

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بدون شرح …

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

 

 

دل کندن از یارانه

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

ثبت نام یارانه با ترس!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تعرفه گاز خانگی ۲۰ درصد افزایش یافت

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بیمه زنان خانه دار!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

در آستانه گران شدن قیمت بنزین

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org

انصراف از ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

آغاز ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

انصراف یارانه ای وزیر اقتصاد!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بررسی فرم یارانه ها بر اساس راستی آزمایی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

کارت قرمز به یارانه بگیر دروغگو!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بدون شرح …

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org