انشا چرا آسمان شب زیباست؟ برای دانش آموزان پایه هفتم تا نهم

انشا خواندنی و زیبا در مورد چرا آسمان شب زیباست؟ برای دانش آموزان پایه هفتم تا نهم

انشا چرا آسمان شب زیباست؟
انشا چرا آسمان شب زیباست؟

آسمان شب روزنه ای است برای دیدن تنها گوشه ای کوچک از زیبایی های بی انتهای کهکشان ما و همین است که آسمان شب را زیبا و دیدنی می کند.

به وقت غروب که خورشید دامن کشان خود را پشت کوه ها پنهان می کند تاریکی همه جا را فرا می گیرد و آن وقت نوبت ستاره هاست تا در آسمان سو سو بزنند و با خط فرضی که تنها در تصور ماست شکل های گوناگون تشکیل دهند و راهنمای ما باشند و زیبایی آسمان شب را به رخ همگان بکشند.

بعد نوبت ماه می شود که خود را به آسمان برساند و گاه به صورت هلال کامل و گاه نیمه کمی روشنایی بر دل تاریکی شب بتاباند و کمی از آن سیاهی بکاهد، ماه تابان هم یکی از زیبایی های آسمان شب است.

گاهی می توان عبور ستاره ی دنبال داری را در آسمان شب دید و آرزویی را با آن در میان گذاشت و آن وقت که ستاره ی دنباله دار آن آرزو را در گوش تمام کائنات زمزمه می کند صدایش را شنید و لبخند زد، این هم یکی دیگر از زیبایی های آسمان شب است.

گاهی نیز می توان سیاره ها را در آسمان شب مشاهده کرد، مثلا در افق جنوب غربی مشتری را، بر فراز افق جنوبی سیاره زیبای زحل را و در افق جنوب شرقی سیاره سرخ رنگ مریخ را می توان دید، تماشای سیاره ها در آسمان شب که در فاصله ی میلیون کیلومتری از زمین قرار دارند نیز از زیبایی های آسمان شب است.

آسمان شب اگر چه تاریک است اما در نهایت شکوه و زیبایی است و پرودگار مهربان سخاوتمندانه دامن سیاه شب را آن چنان با ستاره های درخشان، سیاره های شگفت انگیز، ماه نیمه و کامل و نورهای کم و زیاد آراسته است که می توان سال ها و سال ها محو تماشای زیبایی اش شد و خالق بی هتمایش را ستایش کرد.