انشا تصور کنید یک جنگلبان هستید برای دانش آموزان پایه هفتم

انشا ساده و زیبا با موضوع تصور کنید که یک جنگلبان هستید برای دانش آموزان پایه هفتم

انشا تصور کنید یک جنگلبان هستید
انشا تصور کنید یک جنگلبان هستید

من یک جنگل بان هستم، کسی که از درخت های جنگل محافظت می کند تا هر روز شاهد قطع شدن شان به دست تبر ها و ارّه ها نباشد.

هر صبح و شب که صدای بریده شدن درختی را می شنوم انگار که کسی قصد کشتن خودم را داشته باشد آشفته می شوم و سراسیمه به طرف درخت ها می دوم تا بلکه بتوانم آن ها را از مرگ نجات دهم اما افسوس که در بسیاری از مواقع رسیدن من دیر است و با منظره ی غم انگیز درختی که روی زمین افتاده است مواجه می شوم.

من هر روز با کسانی که کمر به قتل درختان بسته اند مبارزه می کنم، کسانی که منفعت خود را در قطع درختان می بینند و برخی نیز تنها به علت بی توجهی باعث مرگ درختان می شوند مثل زمانی که آن ها زباله های سمی و مضرشان را در کنار درخت ها رها می کنند و همین موضوع باعث خشک شدن تدریجی درخت ها می شود.

انسان ها درخت ها را قطع می کنند به خیال این که خانه های خوبی برای خود بسازند و یا چوب درخت ها را بفروشند و پولی به دست آورند و یا حتی زمین های کشاورزی شان را گسترش دهند و به سود کوتاه مدتی که به دست می آورند دل خوش می کنند اما آن ها نمی دانند یا شاید هم نمی خواهند اهمیت بدهند که نابودی درخت ها یعنی نابودی خود و آیندگان شان.

اما ما جنگل بان ها خوب می دانیم که با نابودی هر درخت سال های سال طول می کشد تا درختی دیگر به همان شکل جایگرین درخت قطع شده شود، حتی برخی از درختان جنگل هزار ساله هستند و بابت مرگ هر یک از آن ها هزار سال دیگر وقت نیاز است تا درختی دیگر جوانه بزند و رشد کند.

دوست دارم به انسان ها بگویم مراقب درختان باشند، زیرا آن ها قرن هاست که مراقب انسان ها هستند و با وجود تمام بی مهری های ما هنوز هم هوای پاک و حیات را سخاوتمندانه به انسان های نامهربان می بخشند.