انشا زیبا و خواندنی درباره مقایسه انسان و آینه نگارش دهم

انشا زیبا و خواندنی درباره مقایسه انسان و آیینه نگارش دهم درس ششم

انشا درباره مقایسه انسان و آینه
انشا درباره مقایسه انسان و آینه

آینه زشتی و زیبایی هر شخص را آن طور که هست به او نشان می دهد و انسان های انگشت شماری هستند که شبیه به آینه می باشند.

آن ها کسانی هستند که هیچ چیز را از دیگران پنهان نمی کنند و خوبی ها و بدی های آن ها را آن طور که هست نه بیش تر و کم تر به خود شان و نه پیش دیگران، نشان می دهند و گاهی نیز به خاطر این صداقت شان از طرف دیگران تردد می شوند.

رفتار دیگران به آن ها یاد آوری می کند که زندگی کردن مانند آینه برای انسان ها بسیار سخت است زیرا صادق بودن با کسانی که در همه حال در حال دروغ گویی هستند توان زیادی می خواهد.

اغلب انسان ها ظاهر و باطن یکسانی ندارند و در هر لحظه به رنگی هستند آن ها در ظاهر دوست و در باطن دشمن هستند، در ظاهر از کسی تعریف می کنند اما در دل از او بیزارند، در ظاهر به کسی اهمیت می دهند اما در باطن کم ترین ارزش و اهمیتی برای آن فرد قائل نیستند.

اما آینه این طور نیست و نمی توان چیزی را از آن مخفی کرد، اگر غمگین باشی آینه غم چهره ات را نشان می دهد، اگر شاد باشی شادی ات را و اگر نیرنگی در دل داشته باشی و بخواهی پنهانش کنی باز هم آینه آن را برایت آشکار می کند زیرا آدمی خود را درون آینه می بیند و قادر به پنهان کردن هیچ چیزی از خود و وجدانش نیست.

تفاوت آینه و انسان هم در همین است، آینه راست گو و یک رنگ است اما انسان ها دروغگو و هزار رنگ می باشند و هیچ زمانی نمی شود واقعا آن ها را شناخت.

خوب می شد اگر انسان ها هم شبیه آینه بودند همیشه صادق و یک رنگ، آن وقت دوستی و دشمنی شان پیدا بود و فریب و نیرنگی وجود نداشت اما افسوس که این طور نیست.