تعبیر خواب آب دهان و تف

خواب آب دهان از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب آب دهان و تف چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب آب دهان
تعبیر خواب آب دهان

تعبیر خواب آب دهان از دید ابن سیرین

تعبیر خواب تف انداختن روی دیوار: اگر ببینی به روی دیوار آب دهان انداخته‌ای و تف کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموالی را در راه رضای خدا خرج می‌کنی.

تعبیر خواب تف کردن به دیگران: اگر بیند آب دهان می انداخت، سخنی گوید که او را حلال نباشد.

تعبیر خواب آب دهان از دید ابراهیم کرمانی

اگر آب دهان گرم باشد، تعبیرش عمر طولانی است، ولی اگر سرد باشد تعبیرش مرگ است،‌‌‌‌‌

تعبیر خواب آب دهان و تف سیاه و زرد: اگر سیاه بوده تعبیرش غم و اندوه می‌باشد، ‌‌‌‌‌و اگر زرد باشد بیماری است، ‌‌‌‌‌تعبیر آب دهان خشک نیز فقر و تنگدستی می‌باشد.

تعبیر خواب تف خونی: اگر ببینی آب دهانت خون می‌ باشد یـعـنـی علم باطل و دروغ خواهی گفت.

تعبیر خواب خلط دهان: اگر بیمار خلط سرد و تر از دهان به زمین افکند، دلیل که از بیماری شفا یابد.

تعبیر خواب آب دهان از دید جابر مغربی

تعبیر خواب آب دهان قرمز و خونی: اگر ببینی آب دهانت با خون آمیخته و خونی است، یـعـنـی مال حرام مصرف می‌کنی و خیلی دروغ خواهی گفت.

تعبیر خواب تف انداختن دیگران: اگر ببینی بروی تو تف کردند، یـعـنـی به خانوادۀ تو طعنه می‌زنند.

تعبیر خواب آب دهان از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب تف و آب دهان: دیدن آب دهان، نشانگر روابط بی‌ارزش و از دست دادن کار خودتان است.

تعبیر خواب آب دهان انداختن روی دیگران: اگر در خواب ببینید که به روی کسی آب دهان می‌اندازید، نشانه‌ی آن است که رفتارتان مورد ملامت و سرزنش دیگران قرار می‌گیرد.