تعبیر خواب آسانسور

خواب آسانسور از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب آسانسور چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب آسانسور
تعبیر خواب آسانسور

تعبیر خواب آسانسور از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب بالا رفتن از آسانسور: اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می‌روید، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می‌شوید.

تعبیر خواب پایین آمدن با آسانسور: اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می‌روید، نشانه آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می‌گردد.

تعبیر خواب ایستادن آسانسور: اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه ای ایستاده است و حرکت نمی‌کند، نشانه آن است که حادثه خطرناکی شما را تهدید می‌کند.

سایر تعابیر

تعبیر خواب آسانسور خراب: آسانسور خراب نشانه دردسر و گرفتاری است.

تعبیر خواب در آسانسور بودن با دیگران: با دیگران در آسانسور هستید: مراقب رقیب باشید.

تعبیر خواب با فامیل در آسانسور بودن: سود مالی.

تعبیر خواب گیر افتادن در آسانسور: وارد شدن شوک.