تعبیر خواب آشپزی و پختن غذا

خواب آشپزی از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب آشپزی، پختن و درست کردن غذا چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب آشپزی
تعبیر خواب آشپزی

تعبیر خواب آشپزی کردن ابن سیرین

تعبیر خواب درست کردن غذا: اگر ببینی در حال پختن چیز خوش‌طعمی هستی، یـعـنـی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بدمزه و ناخوشایند باشد تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد.

تعبیر خواب کباب کردن: اگر ببینی برای کباب و بریان کردن چیزی آتش روشن کرده و آن را کباب نموده و خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن با غم و اندوه به تو رزق و روزی می‌رسد.

اگر ببینی زیر دیگی آتش روشن کرده‌ای ولی اگر غذائی در آن دیگ نباشد، یـعـنـی به خاطر آن کار دچار غم و ناراحتی می‌شوی.

تعبیر خواب آشپزی از دید جابر مغربی

تعبیر خواب غذا پختن: اگر ببینی چیز خوردنی را روی آتش میپزی و می‌خوری، یـعـنـی حرف‌های خوب و خوش میشنوی.

تعبیر خواب آشپزی از دید منوچهری تهرانی

تعبیر خواب برنج پختن: پلو یا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می‌پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می‌شود و به آرزویی که دارید می‌رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی. دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آن‌هاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است

تعبیر خواب آشپزی از دید لیلا برایت


تعبیر خواب آشپز:
داشتن اوقات خوش است.
تعبیر خواب آشپز بودن: لحظات خوبی در انتظار شماست.

تعبیر خواب پختن بیسکویت: اگر خواب ببینید مشغول پختن بیسکویت هستید، نشان‌دهنده‌ی شرکت در یک جشن یا مهمانی دوستانه است.

تعبیر خواب آشپزی از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب آشپزی، میهمانی شاد است.

تعبیر خواب پختن تخم مرغ: بدگویی است.

تعبیر خواب نان پختن: موفقیت است.

تعبیر خواب آشپزی از دید آنلی بیتون

خواب آشپزی برای زنان، علامت نداشتن حامی است و اینکه باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند.

تعبیر خواب پختن گوشت: اگر در خواب گوشتی در حال پختن ببینید، نشانه آن است که با خود خواهی و توقعات بیش از اندازه به اطراف می‌نگرید.

تعبیر خواب سیب زمینی پختن: پختن سیب زمینی در خواب، نشانه انجام کاری موافق طبع است.

تعبیر خواب کلوچه درست کردن: پختن کلوچه در خواب، نشانه صرفه جویی در امور خانه است.

سایر تعابیر

تعبیر خواب آش پختن: پختن آش در خواب تعبیرش این گونه است که شما هدفی در ذهن دارید که برای رسیدن به آن باید تلاش کنید.