تعبیر خواب آهو

خواب آهو از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب آهو چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب آهو
تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو از دید ابن سیرین

تعبیر خواب شکار آهو: اگر ببینی در هنگام شکار آهو را افکندی و انداختی، یـعـنـی غنیمتی به دست می‌آوری.

اگر ببینی آهو را با سنگ یا تیر زده‌ای، یـعـنـی به زنی فحش و ناسزا می‌دهی.

تعبیر خواب آهو مرده: اگر ببینی آهو در خانۀ تو مرده است، یـعـنـی از جهت زن دچار غم و ناراحتی می‌شوی.

تعبیر خواب آهو از دید امام جعفر صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای آهو عبارتند از: 1- زن 2- کنیزک 3- فرزند 4- سود و منفعت از زنان

تعبیر خواب آهو در دست: از نظر امام صادق (ع)، اگر خواب دیده باشی آهویی را از نزدیک لمس میکنی و یا آن را در دستان خودت میگیری ،به این علامت است که در زندگی بخت و اقبال با شما یار خواهد شد و صاحب همدم و همسری مهربان و دلسوز می شود.

تعبیر خواب فرار کردن آهو: اگر از دست شما فرار کرد و یا فراری اش دادی زیاد خوب نیست و خبر از یک فرصت بسیار مهم میدهد که آن را به سادگی از دست خواهی داد و بخاطرش خودت را سرزنش می کنی

تعبیر خواب آهو از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب کشتن آهو: اگر ببینی آهو را کشته‌ای، یـعـنـی از طرف زن دچار اندوه و ناراحتی می‌شوی.

تعبیر خواب آهو از دید جابر مغربی

تعبیر خواب بچه آهو: اگر ببینی برۀ آهو به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی از طرف کنیزک صاحب فرزند می‌شوی.

سایر تعابیر

تعبیر خواب آهو زخمی: از دید استاد طباطبایی اگر خواب دیده باشی آهویی زخمی که از بدنش خون جاری شده است به طور ناگهانی در مسیر شما سبز می شود و یا حتی آن را در خانه و محل زندگی تان رویت می کنید ، می باید منتظر یک بدشانسی و گرفتاری خانوادگی باشید.