تعبیر خواب آینه، خریدن و نگاه کردن در آینه شکسته و آینه و شمعدان

خواب آینه یا آیینه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب آینه چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب آینه
تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه از دید ابن سیرین

تعبیر خواب آینه دادن به کسی: گذاشتن مال پیش کسی است.

تعبیر خواب نگاه کردن در آینه: نگاه کردن در آینه نقره ای ، کراهت از جاه و مکان است.

تعبیر خواب آینه از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب آینه شش چیز است:

زن – پسر – مقام – دوست – شریک – کار روشن

تعبیر خواب آینه از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زن حامله ای که در آیینه آهنی نگاه کند ، پسری مانند پدر است.

تعبیر خواب آینه از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب آینه، دوست و همدم است.

تعبیر خواب نگاه کردن خود در آینه: غرور و خودخواهی است.

تعبیر خواب آینه و شمعدان: خواب خریدن آینه یا دیدن آینه شمعدان، ازدواج می کنید یا فرزندتان ازدواج می کند و یک ازدواج خوب است.

تعبیر خواب آینه از دید دانیال نبی

آینه در خواب زن بود ، اگر ببیند که در آینه آب همی خورد، دلیل که زن خواهد و مال یابد، اگر ببیند که در آینه به کسی شراب داد، دلیل کند که از بهر کسی زن خواهد .

تعبیر خواب آینه از دید جابر مغربی

تعبیر خواب افتادن آینه: اگر ببیند که آیینه داشت، بیفتاد و بشکست، دلیل کند اگر زن دارد طلاقش دهد و اگر زن ندارد زنی را از خویشان وی رحلت کند و بدان که آیینه به تاویل، به منزله خداوندگار بود.

تعبیر خواب آینه شمعدان شکسته: دیدن آینه شمعدان شکسته در خواب به نشانه ی قهر و یا جدا شدن دو فرد عاشق است یا به معنی خراب شدن رابطه ای عاشقانه بواسطه ی دخالت های بیجای دیگران،در هر صورتی دیدن چنین رویایی تعبیر خوبی به همراه ندارد اگر دیدی آینه شمعدان سر سفره عقد بی دلیل می شکند و فرو می ریزد تعبیر شکستن دل و یا گریستن زیاد است اگر دیدی دیگران اقدام به شکستن اینه شمعدان می کنند تعبیر رنجیدن و یا آزرده شدن تو توسط جمعی از اقوام نزدیک است اگر ببینی خودت آینه و شمعدان را می شکنی و این کار را از روی عصبانیت زیاد انجام دادی مسبب جدایی و یا پاره شدن رابطه ای خواهی شد.

تعبیر خواب آیینه از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب آینه، خبرهای ناخوشایند و اتفاقات شوم است.

تعبیر خواب شکستن آینه: با امیدهای خود خداحافظی کنید.

تعبیر خواب آینه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب نگاه کردن در آینه، بیماری و رنج است.

تعبیر خواب آینه شکسته: مرگ ناگهانی یکی از آشنایان است.

تعبیر خواب دیدن دیگران در آینه: رفتار غیرمنصفانه است.

تعبیر خواب دیدن حیوانات در آینه، ناامید شدن و زیان است.

تعبیر خواب دختری که آینه بشکند، روابط دوستانه ناموفق است.

تعبیر خواب زنی که یک آینه ببیند، صحنه های غم انگیز است.

تعبیر خواب آیینه از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب آینه کوچک: خیانت است.

تعبیر خواب یک زن خود را در آینه نگاه می کند، دوستان او را فریب می دهند.

تعبیر خواب یک مرد خود را در آینه نگاه می کند، باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.

تعبیر خواب یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می کند، پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب یک دختر جوان خود را در آینه نگاه می کند، بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد.

تعبیر خواب یک زن متاهل خود را در آینه نگاه می کند، او به شوهرش وفادار نخواهد بود.

تعبیر خواب یک عاشق خود را در آینه نگاه می کند، کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.

تعبیر خواب شکستن آینه اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد.