تعبیر خواب ابر

خواب ابر از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب ابر چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب ابر
تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر از دید امام جعفر صادق (ع)

اگر در خواب ببینید ابر قرمز است نشان این است که در آن مکان فتنه ایجاد می شود.

در تعبیری دیگر خواب دیدن ابر بر 9 وجه می باشد:

حکمت، ریاست، پادشاهی، رحمت، پرهیزکاری، عذاب، قحطی، بلا، فتنه.

تعبیر خواب ابر از دید محمد ابن سیرین

اگر در خواب ببیند همه جهان را ابر پوشانده ولی بارانی نیامده تعبیرش بد است.

اگر در خواب ببینی ابر را از هوا گرفتی و به زمین آوردی علامت این است که علم کسب می کنی و کار تو به نتیجه خوبی می رسد.

اگر در خواب ببینید ابر بر سرتان سایه انداحته نشان این است که در آن سال به خیر و نعمت زیادی می رسید.

اگر در خواب ببینی از ابر لباس دوختی و پوشیدی علامت آن است که به علم و دانش زیادی دست خواهی یافت.

تعبیر خواب ابر از دید منوچهر مطیعی تهرانی

معبران اسلامی خواب دیدن ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و به دست آوردن ابر تجسمی از آرزوی  آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم می باشد. و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و یا زمان به آن رسیدن سپری شده است.

اگر در خواب ببینید که تکه ای ابر را گرفته و خوردید یا در سینه و لباس خود پنهان کردید، علامت آن است که یا از فهم و دانش بسیار بهره مند می شوید، یا مالی به دست می آورید که بزرگی سبب تحصیلتان می شود.

تگر در خواب دیدید ابری از دریا به سوی شما می آید نشان آن است که غنیمتی نصیب شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید.

ابری که تاریک و گسترده است و باران ندارد خوب نیست.

تعبیر خواب ابر از دید جابر مغربی

اگر در خواب ببیند ابر خورشید را پوشانده است، یا خورشید کسوف کرده نشان این است که حال پادشاه دگرگون خواهد شد.

اگر خواب ببینید که در خانه در محل نشستن شما ابر گسترده شده است، علامت این است که فرزند و خانواده شما علم و حکمت به دست می آورند.

اگر در خواب ببینید که ابر را می خورید نشان این است که تامین مخارج و مایحتاج شما از راه علم و حکمت به دست می آید.

اگر در خواب ببینی همراه ابر، باران و رعد و برق سختی در گرفت علامت ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان است.

اگر همراه ابر، صاعقه ببینید عذاب خیلی شدیدتر خواهد بود.

گسترده شدن ابر سیاه بر فراز جایی علامت خشم و عذاب الهی در آن مکان می باشد.

تعبیر خواب ابر از دید حضرت دانیال

تعبیر خواب ابر بر 6 نوع می باشد:

ابر سفید و سیاه و سرخ و زرد و ابر بارنده و نابارنده، هر یک تعبیر به خصوص خود را دارند.

اگر در خواب ببیند زیر ابر سفید و بارنده قرار گرفته اید، علامت آن است که خداوند شما را به علم و حکمت می رساند و مردمان از علم و حکمت شما منفعت می برند.

زیر ابر زرد بودن نشان آن است که بیمار می شوید.

اگر در خواب ببیند که زیر ابر سرخ هستید به این معنی است که بر محنت و بلا گرفتار می شوید

زیر ابر  سبز بودن علامت فرمانروایی می باشد.

اگر در خواب ببینی ابر از روی سرت می گذشت نشان آن است، با کسی که جاه و مقام خوبی دارد، هم صحبت شوی و به خواسته خود خواهی رسید.

تعبیر خواب ابر از دید آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که از میان ابرهای سفید، خورشید پرتو افشانی می کند نشان آن است که پس از کشیدن سختی به سعادت و موفقیت می رسید.

اگر از میان ابرها ستارگان می درخشند، تعبیر آن است که لذت هایی زودگذر و پیشرفت اندکی به دست می آورید.

تعبیر خواب آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره آن است که به خاطر اداره بد زندگی بدبخت می شوید.

سایر تعابیر

از دید ابراهیم کرمانی ابری که خورشید و ستارگان را پوشانده علامت شکست پادشاه و لشکرش است.

از دید یونگ ابرهای پفی و سفید در خواب نشان صلح درونی است و یک مسئله در زندگی واقعی شما در حال روشن شدن است.

تعبیر خواب ابر سیاه نشان ترس و بدبختی می باشد و ابر بارانی نشان برکت و گشایش می باشد.