تعبیر خواب اسب

خواب اسب از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب اسب چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب اسب
تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب از دید ابن سیرین

تعبیر خواب اسب بالدار: اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز می‌کنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار می‌باشد و پرواز می‌کند، یعنی در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می‌رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.

تعبیر خواب سوار شدن بر اسب: اگر ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، یعنی بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین شده‌ای، یعنی گناه و معصیت و مصیبت تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌ ولی اگر آن اسب برای کس دیگری است آن تعبیری که گفته شد به صاحب اسب می‌رسد.

تعبیر خواب اسب رام و اهلی: اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین ولی رام و فرمانبردار شده‌ای، یعنی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری.

اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و آن اسب هم برروی پشت بام خانه یا روی دیوار ایستاده است، یعنی گناهان بزرگ و زیادی انجام خواهی داد.

تعبیر خواب لگد زدن اسب: گر ببینی اسبی به تو لگد زده است، یعنی کار تو دچار اشکال و اختلال می‌شود.

اگر ببینی کباب و بریان گوشت اسب می‌خوری، یعنی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.

اگر ببینی مثل خر و اسب و گاو دم داری، یعنی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود.

اگر ببینی مانند اسب می‌روی، یعنی دچار تنگدستی می‌شوی ولی عمر طولانی خواهی داشت.

تعبیر گله‌بانی و چوپانی اسب، حکومت و بزرگی می‌باشد.

تعبیر دیدن مدفوع و پهن اسب و گاو: مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب اسب از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای اسب عبارتند از: 1- عزت 2- مرتبه و مقام 3- فرمانروائی 4- بزرگی 5- خیر و برکت

تعبیر خواب اسب از دید ابراهیم کرمانی

اگر ببینی اسب ناشناسی به خانه یا کوچۀ تو وارد شده است، یعنی مردی شریف و مشهور در خانه یا کوچه تو آمده و به اندازه ارزش آن اسب در آنجا جایگاه و مقام می‌سازد.

اگر ببینی اسبی از کوچۀ تو بیرون رفته است، یعنی مرد شریف و بزرگی از کوچه تو رفته یا از دنیا می‌رود.

اگر ببینی سوار اسب «ابلق» شده‌ای، یعنی برای تو گواهی و شهادت می‌دهند،

تعبیر خواب اسب سیاه: اگر اسب سیاه بود، یعنی بزرگی و ریاست و سروری و مال و اموال به دست می‌آوری،

تعبیر خواب اسب قرمز مایل به سیاه (کمیت): اگر «کمیت» بود، یعنی «پادشاه» به تو قوت و بزرگی می‌دهد،

تعبیر خواب اسب با یال و دم سرخ: اگر «اشقر» بود، تعبیرش درستی دین و ایمان و حرمت از پادشاه می‌باشد،

تعبیر خواب اسب زرد: اگر اسب زرد یا «سمند» بود، یعنی کمی بیمار خواهی شد.

تعبیر خواب اسب خوب و سلیس یعنی زن می گیری.

اگر ببینی کاملاً مسلح هستی و سوار اسب شده‌ای، یعنی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری، طوری که که کسی نمی‌تواند مانع تو بشود و دشمن نمی‌تواند تو را شکست دهد.

تعبیر خواب تاختن اسب در جنگ: اگر ببینی با اسب می تازی تا جنگ کنی، یعنی به اندازه‌ای که تاخته‌ای، گناه می‌کنی یا دچار ترس و وهم و خیالی می‌شوی.

اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و تو را به مسجد برده است، هیچ خیری در تعبیر آن وجود ندارد، مگر اینکه ببینی اسب تو را از آنجا بیرون آورده.

اگر ببینی سوار اسب می‌باشی و اسب تو را به همراه خودش به خاک غلتانیده یعنی مال و اموال و ثروت کسب می‌کنی.

تعبیر خواب پیاده شدن از اسب: اگر ببینی از اسب پایین آمده‌ای، یعنی شرافت و بزرگی خود را از دست می‌دهی.

اگر ببینی از اسبِ برهنه پیاده شده‌ای، یعنی گناه و معصیت را کنار می‌گذاری.

اگر ببینی دم خر یا اسب در دست داری، یعنی به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌ آوری.

تعبیر خواب سم اسب: تعبیر سُم اسب یا خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر یا اسب به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یعنی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب شیهه اسب: اگر ببینی اسب بانگ و فریاد می‌کند و شیهه می‌کشد، به تو بشارت و خبر خوبی می‌رسد،‌‌‌‌‌

تعبیر خواب صحبت کردن اسب: اگر ببینی اسب با تو صحبت می‌کند، یعنی کاری می‌کنی که مردم دچار شگفتی و حیرت می‌شوند.

تعبیر خواب اسب از دید جابر مغربی

تعبیر خواب گله اسب: اگر ببینی اسب‌های زیادی اطراف خانه یا کوچۀ تو هستند، یعنی در آنجا باران می‌بارد یا اینکه سیل جاری می‌شود.

تعبیر خواب شلاق زدن اسب: اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و شلاق می‌زنی، یعنی به جای کسی کار می‌کنی و به خاطر آن کار بر او منت می‌گذاری.

تعبیر دو نفر روی یک اسب در خواب: اگر ببینی روی اسب نشسته‌ای و کسی هم پشت سر تو نشسته، یعنی آن شخص از تو پیروی می‌کند.

تعبیر خواب اسب مادیان: اگر ببینی اسب مادیان به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و بروی آن سوار شدی، یعنی با زنی ازدواج می‌کنی و ازدواج شما مبارک و خجسته می‌شود.

اگر ببینی آن مادیان سیاه رنگ است، یعنی آن زن شریف و خوشنام نیست، یا اگر ابلق است، یعنی پدر و مادر او از یک نسل نیستند، یا اگر جرمه باشد، یعنی آن زن زیبا می‌باشد، یا اگر سبز رنگ باشد، یعنی آن زن دیندار و پرهیزکار خواهد بود.

یا اگر ببینی اشقر است، یعنی آن زن بزرگ و عزیز و صاحب جاه و مقام است، یا اگر کمیت باشد، یعنی آن زن خوش‌گذران و طرب‌دوست می‌باشد.

خواب مادیان با کره: اگر ببینی مادیان کره‌ای دارد، یعنی آن زن فرزند دارد، طوری که اگر کره نر باشد، فرزندش پسر ولی اگر ماده باشد فرزندش دختر است.

اگر ببینی پای تو مثل پای اسب یا خر می‌باشد، یعنی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.

اگر ببینی سر تو مثل سر اسب شده است، یعنی از «پادشاه» به تو مال و نعمت می‌رسد.

سایر تعابیر

تعبیر خواب اسب وحشی: دیدن یک گله اسب وحشی در خوابتان بیانگر حس آزادی و نبود مسئولیت و وظیفه است. شاید ممکن است بیانگر احساسات غیر قابل کنترل شما باشد. اگر شما یک اسب وحشی را می رانید، بیانگر تمایلات جنسی نامحدود (بی بند و بار) است.

تعبیر خواب اسب مرده: برخی معبران غربی تعبیر خواب اسب مرده را هجوم نومیدی‌ ها، کار زیاد یا رسیدن پول خوب تعبیر می کنند.

تعبیر خواب اسب سفید: اسب سفید در خواب نشانه کامیابی و خلوص در زندگی بیننده خواب است.