تعبیر خواب بوسیدن

خواب بوسیدن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب بوسیدن و بوسه چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب بوسیدن و بوسه
تعبیر خواب بوسیدن و بوسه

تعبیر خواب بوسیدن از دید ابن سیرین

تعبیر خواب بوسیدن کسی: اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

تعبیر خواب بوسیدن از دید امام صادق (ع)

بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است:

خیر و منفعت
حاجت رایی
بر دشمن ظفر یافتن
سخن خوش شنیدن

تعبیر خواب بوسیدن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر بوسیدن مرده در خواب: اگر بیند مرده وی را بوسه می‌داد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد. اگر بیند کسی وی را بوسه می‌داد، دلیل که طالب و خواستگار وی است. اگر بر خلاف این ببیند، دلیل که مراد و هدف خود نخواهد رسید.

تعبیر خواب بوسیدن از دید مطیعی تهرانی

در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می‌بوسیم می‌خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم.

در خواب نیز از این حد فراتر نمی‌رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می‌بوسیم موردی پیش می‌آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم.

تعبیر خواب بوسیدن غریبه: اگر آن که می‌بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می‌ رسد.

تعبیر خواب بوسیدن مرد نامحرم: اگر یک دختر دم بخت ببیند که نامحرمی او را می‌بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می‌کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می‌کنند.

تعبیر خواب بوسیدن محارم: اگر بیند که محرمی او را می‌بوسد محبوبیت می یابد.

تعبیر خواب بوسیدن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کسی من را ببوسد: جدایی

تعبیر خواب بوسیدن: عشق دو جانبه

خواب بوسه یواشکی: عشق سوزان

تعبیر خواب بوسیدن از دید سرزمین رویاها

تعبیر خواب بوسه: غم بزرگ است.

تعبیر خواب بوسه زدن بر دست: شانس به شما لبخند می زند.

تعبیر خواب بوسیدن معشوق:
اگر معشوق خود را درهنگام روز می‌بوسید شانس بر ضد شماست. اگر معشوق خود را در هنگام شب می‌بوسید خطر است.

تعبیر خواب بوسیدن مادر: موفقیت

خواب بوسیدن پدر: شادی

بوسیدن برادر یا خواهر در خواب: خوشی و لذت

تعبیر خواب بوسیدن همسر (شوهر یا زن): خوشبختی در زندگی زناشویی.

خواب بوسیدن زن شوهردار: ناکامی شما را تهدید می‌کند.

تعبیر خواب بوسیدن زن تنها: به شما خیانت خواهد شد

تعبیر خواب بوسیدن از دید لیلا برایت

تعبیر خواب بوسیدن دست کسی: اگر خواب ببینید که دست کسی را می‌بوسید، دلالت بر موفقیت در عشق تان دارد.

اگر در خواب ببینید کسی شما را می‌بوسد، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیان تان باشید.

تعبیر خواب بوسیدن زمین: نشانه‌ غم و ناراحتی است.