تعبیر خواب بیابان

خواب بیابان از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب بیابان چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب بیابان
تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب بیابان از دید ابن سیرین

تعبیر خواب صحرا: اگر ببینی در صحرای آشنایی که مثل بیابان است قرار داری (صحرایی که مثل بیابان بی‌آب و علف است)، یـعـنـی به سفر دوری می‌روی.

اگر ببینی وارد بیابان شده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

تعبیر خواب خارج شدن از بیابان: اگر ببینی از بیابان خارج شده‌ای، یـعـنـی از غم و غصه نجات پیدا می‌کنی.

اگر ببینی در میان بیابان سنگ جمع می‌کنی، یـعـنـی مال و اموالی را در مسافرت با مکر و حیله به دست می‌آوری.

تعبیر خواب بیابان از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای بیابان عبارتند از: 1- قسمت و روزی 2- حیرت و سرگردانی 3- لجاجت و ستیزه‌جوئی، و رنج و مشقت 4- بیم و خطر و هلاکت، مگر اینکه سریعاً از بیابان بیرون آمده باشی.

تعبیر خواب بیابان از دید دانیال نبی (ع)

تعبیر خواب تنها در بیابان: اگر ببینی در بیابان تنها هستی، یـعـنـی از کسب و کار خودت مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.

اگر ببینی با عده‌ای در بیابان می‌گردی، یـعـنـی در سفر مال و اموال زیادی به دست خواهی آورد و روزی تو افزایش می‌یابد.

تعبیر خواب مار در بیابان: مشکلات مالی است.

تعبیر خواب بیابان از دید جابر مغربی

تعبیر خواب آتش در بیابان: اگر ببینی که در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری که مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو استفاده کرده و هدایت می‌شوند، ولی اگر ببینی درخشش آتشی که روشن کرده‌ای بر راه راست نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یـعـنـی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند.

تعبیر خواب بیابان از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب سرگردانی در بیابان در شب از دست دادن مال است.

سایر تعابیر

تعبیر خواب زمین خشک: از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.

تعبیر خواب مرده در بیابان: نشانگر آن است که ریسک می تواند به موفقیت ختم شود، ولی نتیجه ی خطرناک داشته باشد.

تعبیر خواب گم شدن در بیابان: با کسی خصومت کند و بر او ظفر یابد و مرادش حاصل شود.