تعبیر خواب بیمارستان

خواب بیمارستان از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب بیمارستان چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب بیمارستان
تعبیر خواب بیمارستان

تعبیر خواب بیمارستان از دید معبران غربی

لوک اویتنهاو می گوید:

بیمارستان: شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت
تعبیر خواب در بیمارستان بودن: خبرهای غمگین
مریضخانه: غصه

اچ میلر می گوید:

مشاهده‌ی بیمارستان در خواب، نشانه‌ی آن است که به دیدن مریض می‌روید.

تعبیر خواب مرخص شدن از بیمارستان: اگر در خواب ببینید که از بیمارستان مرخص می‌شوید، بیانگر آن است که قصد دارید در انجام کارهایتان به خود متکی باشید.

تعبیر خواب پرستار بودن در بیمارستان: اگر در خواب ببینید به عنوان یک پرستار در بیمارستانی کار می‌کنید، به این معنی است که از یکی از اطرافیانتان ناراحت و غمگین می‌شوید.

کتاب سرزمین رویاها می گوید:

خواب بیمارستان: در فلاکت می افتید.

تعبیر خواب تیمارستان: در یک بیمارستان روانی هستید یعنی افکار و اعمالتان را بیشتر کنترل کنید.

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب بستری شدن در بیمارستان: اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید، نشانه آن است که باید با دقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار کنید.

تعبیر خواب ملاقات رفتن در بیمارستان: اگر خواب ببینید به بیمارستان می‌روید به قصد ملاقات مریضی بستری، نشانه آن است که از حال یکی از نزدیکان خبرهای بدی خواهید شنید.