تعبیر خواب تخم مرغ

خواب تخم مرغ از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب تخم مرغ چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب تخم مرغ
تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ از دید امام صادق (ع)

تعبیر خواب تخم پرندگان آبی بر 4 وجه می باشد:
رسیدن به خواسته، ازدواج با زن، کنیز، به دنیا آوردن فرزند

تعبیر خواب تخم مرغ از دید آنلی بیتون

خواب دیدن تخم مرغ در لانه مرغ ها، علامت آن است که ثروت و مال به دست می آورید. برای افراد متاهل وجود شادمانی و خوشحالی میان افراد خانواده است.

اگر در خواب یک جعبه تخم مرغ ببینید نشانه انجام معاملات سودمند می باشد.

اگر در خواب ببینید تخم مرغ می خورید، علامت این است که آشفتگی هایی غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند.

اگر در خواب تخم مرغ گندیده ببینید، نشانه این است که ثروت و منزلت خود را از دست می دهید.

خواب دیدن تخم مرغ های تازه شکسته شده، علامت آن است که بخت و اقبال آرزوهای شما را برآورده می سازد و محبوبیت شما نزد دیگران بیشتر می شود.

تعبیر خواب تخم مرغ از دید معبرین غربی

تعبیر خواب دیدن تخم مرغ شکسته حاکی از این است که در ارتباط برقرار کردن با دیگران مشکل دارید. و این مشکلات به دلیل عدم توانایی شما برای فهماندن منظورتان به دیگران مربوط می شود.

شکستن تخم مرغ در خواب نشانه دگرگونی دنیای شما است که زندگی تان زیر و رو می شود، این حتما نشانه بدی نمی باشد. و این موضوع بستگی به سبک زندگی تان دارد که آیا از جایگاهی که در آن هستید رضایت دارید یا نه.

اگر در خواب زرده تخم مرغ ببینید تعبیرش نشانه بدی دارد و به این معنی است که دوره ای که پیش رو دارید بسیار سخت می باشد و لازم است آمادگی آن را داشته باشد، هر اتفاقی که افتاد به هیچ وجه تصمیمات غیر منطقی و نامعقول نگیرید.

تعبیر خواب تخم مرغ از دید لیلا برایت

خواب دیدن تخم مرغ پخته، علامت این است که روزهای خوبی پیش رو دارید.

تخم مرغ خریدن در خواب به معنی سود مالی است.

خواب دیدن مرغی که بر روی تخم های خود خوابیده نشانه شنیدن خبری خوب است.

اگر در خواب تخم مرغ های رنگ شده ببینید علامت بروز سختی ها و مشکلات است

اگر در خواب ببینید کسی به شما تخم مرغ رنگ شده داده، نشانه علاقه مند شدن به کسی است.

تعبیر خواب تخم مرغ از دید لوک اویتنهاو

خواب دیدن تخم مرغ نشانه دعوا است.

پختن تخم مرغ در خواب نشانه بدگویی است.

تخم مرغ گندیده در خواب علامت موانع می باشد.

خواب دیدن شکستن و یا له کردن تخم مرغ به معنی نارضایتی و ناراحتی می باشد.

زرده تخم مرغ در خواب نشانه هدیه است.

سایر تعابیر

از دید منوچهر مطیعی تهرانی، دیدن تخم مرغ نیمرو در خواب نشانه آن است که فرصتی نیکو در اختیار شما قرار می گیرد.

دیدن تخم مرغ در خواب از دید حضرت دانیال، به معنی کنیزک می باشد.