تعبیر خواب جارو و جارو کردن

خواب جارو از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب جارو و جارو زدن چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب جارو و جارو کردن
تعبیر خواب جارو و جارو کردن

تعبیر خواب جارو از دید ابن سیرین

تعبیر جارو، خدمتکار می‌باشد. تعبیر جاروی بزرگ، خدمتکاری است که تقاضای چیزهای زیادی می‌کند.

تعبیر خواب جارو کردن خانه خودم: اگر ببینی خانه را جارو می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خود را از دست می‌دهی.

تعبیر خواب جارو زدن خانه دیگران: اگر ببینی خانۀ کسی را جارو می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال کسی را به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر خاک‌های جارو شده را به مکان خودت آورده باشی.

تعبیر خواب جارو زدن مرده: اگر در خواب دیدی که مرده ای در حال جارو کردن منزل است و فرقی نمیکند اقا باشد یا خانم دلیل بر اول: خادم، دوم: منفعت، سوم: متقاضی چیزها که به مردم است بدو رسد.

تعبیر خواب جارو از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای جارو عبارتند از: 1- خدمتکار 2- سود و منفعت 3- کسی که درخواست می‌کند چیزهایی که متعلق به مردم است، برای او شود.

تعبیر خواب جارو از دید منوچهر مطیعی تهرانی

جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل قید مخارج ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب‌های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می‌شود.

تعبیر خواب جارو کردن دیگران: اگر در خواب ببینید که کسی جارو می‌کند و خس و خاشاک را به طرف شما می راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می‌آورد.

اگر خلاف جهت شما جارو می‌کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می راند غم و اندوه را از شما می راند.

تعبیر خواب جاروی پاره: دیدن جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو در خواب خوب نیست و بیماری یا مرگ زن خانه است.

تعبیر خواب جارو کردن در شب: اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می‌کند دعوا و مرافعه راه می‌اندازد. جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نیست.

تعبیر خواب جارو کردن مرد: مردی اگر در خواب ببیند که جارو می‌کند و به خانه خود خیر و برکت می‌آورد.

تعبیر خواب جارو کردن دیوار: جارو کشیدن به دیوار خوب نیست و غم و اندوه می‌آورد و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می‌ریزید خواب شما می‌گوید ناراحتی‌ها را جا به جا می‌کنید.

تعبیر خواب جارو از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب گم کردن جارو: اگر زنی خواب ببیند جاروی خود را گم کرده است، علامت آن است که او برای شوهر خود همسری بداخلاق، و برای امور خانه زنی نامرتب است.

تعبیر خواب جارو از دید لوک اویتنهاو

جارو: اختلاف در درون خانواده
تعبیر خواب جاروی کهنه: یک دیدار
تعبیر خواب جاروی نو: آدم‌های به ظاهر دوست
تعبیر خواب جارو خریدن: اختلاف با افراد خانواده

سایر تعابیر

تعبیر خواب جارو زدن مسجد: شیخ طوسی گفته است اگر در خواب دیدی که به درخواست خودت حیاط و یا داخل مسجدی را جارو کنی دلیل بر اینکه مال تو برکت پیدا میکند و یا اینکه به شغل و حرفه ای جدید روی میاوری که درامد مالی خوبی برایت به ارمغان می اورد.

تعبیر خواب جارو زدن کوچه: زنی اگر در خواب ببینید که کوچه ای را جارو می کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می گیرد و اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می کند دعوا و مرافعه راه می اندازد.