تعبیر خواب خراب شدن خانه

خواب خراب شدن خانه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب خراب شدن و ویرانی خانه چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب خراب شدن خانه
تعبیر خواب خراب شدن خانه

تعبیر خواب خراب شدن خانه از دید ابن سیرین

خراب کردن جایی که آباد است را در خواب نشانه به وجود آمدن مشکلاتی یا گمراهی در شغل و حرفه بیننده خواب است

تعبیر خواب خراب شدن خانه همسایه: اگر بیند که منزل همسابه اش بر سرش خراب شده است، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه فروریخت و کسانی مردند، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود.

تعبیر خواب خراب شدن سقف خانه: منظو از سقف و یا بالاسری خانه در اینجا آبادانی رفاه و یا مال است و حال ریختن آن می تواند نشانه بدبختی تنگدستی و یا افتادن در تنگناهای زندگی باشد.

تعبیر خواب خراب شدن خانه از دید منوچهری مطیعی

اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد ولی اگر ویرانی ببینید و اندوهی در شما پدید آید غم و غصه است.

تعبیر خواب خراب شدن خانه از دید معبران غربی

تعبیر خواب خرابه: روابط شما با اطرافیان بهتر خواهد شد.
دیدار کردن از ویرانه‌ ها: شما به مدارج عالی خواهید رسید.
تعبیر خواب خوابیدن در خرابه: ضرر و زیان

سایر تعابیر

تعبیر خواب خراب شدن خانه پدری: شیخ طوسی می گوید اگر در خواب ببینید که خانه پدری و قدیمی او خراب است مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب پدریتان ای می روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید.

تعبیر خواب خراب شدن خانه روی سر: رشوه گرفتن دروغ بزرگ گفتن یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می شوید.

تعبیر خواب خراب شدن خانه قدیمی: فرو ریختن خانه های قدیمی در خواب را به معنی زن و یا ازدواج تلقی کرده اند همچنین مرگ نابودی و یا گرفتاری های شدید مالی را از دیگر تعابیر این خواب شناخته اند.