تعبیر خواب خرگوش

خواب خرگوش از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب خرگوش چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب خرگوش
تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش از دید ابن سیرین

تعبیر دیدن خرگوش بد می‌باشد.

تعبیر خواب خرگوش هدیه گرفتن: اگر ببینی خرگوشی را گرفته‌ای یا کسی آن را به تو بخشیده است، یـعـنـی با زن بدی ازدواج می‌کنی یا «کنیزک» بدی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب بچه خرگوش: اگر ببینی بچۀ خرگوش داری، یـعـنـی به حال و روزی دچار می‌شوی که در آن فقط رنج و اندوه قرار دارد.

تعبیر خواب خرگوش از دید یوسف پیامبر (ع)

تعبیر خواب خرگوش بهره بردن از زنان است.

تعبیر خواب خرگوش از دید جابر مغربی

تعبیرش زنی پارسا و کم‌حرف است.

تعبیر خواب خرگوش در خانه: اگر ببینی در خانه تو خرگوش وجود دارد، یـعـنـی با زن پارسا و کم‌حرفی ازدواج می‌کنی.

تعبیر خواب کشتن خرگوش: اگر ببینی خرگوش را کشته‌ای، یـعـنـی به خاطر زنت دچار مصیبتی می‌شوی.

تعبیر خواب خرگوش از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب خرگوش اعمال گمراهانه است.

تعبیر خواب دنبال خرگوش دویدن: سردرگم شدن است.

تعبیر خواب خوردن خرگوش: مال حرام است.

تعبیر خواب خرگوش از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب خرگوش به دست آوردن سود بیشتر است.

تعبیر خواب خرگوش سفید: وفاداری در امور عاشقانه است.