تعبیر خواب خنده و خوشحالی

خواب خنده از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب خنده و خوشحالی و خندیدن چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب خنده
تعبیر خواب خنده

تعبیر خواب خنده از دید ابن سیرین

تعبیر خواب خنده: غم و اندوه است.

تعبیر خواب خنده با صدای بلند: اگر ببینی با قهقهه و صدای بلند می‌خندی، یـعـنـی اندوه و ناراحتی تو بیشتر می‌شود.

تعبیر خواب خنده آرام: اگر ببینی با صدای آهسته‌تری میخندی، یـعـنـی دچار غم و اندوه کمتری نسبت به خندۀ بلند خواهی شد.

تعبیر خواب خنده از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب قهقهه: غم و اندوه و مصیبت و تعجب و حیرت از قضا و قدر و امور الهی می‌باشد.

تعبیر خواب خنده بعد از گریه: اگر ببینی بعد از گریه شروع کردی به خندیدن، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.

تعبیر خواب خوشحالی خودم: اگر در خواب خودت را شاد و خوشحال ببینی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.

تعبیر خواب خندیدن نوزاد: اگر خواب دیدی نوزادی از اقوام خودت می خندد و یا لبخند روی لبانش جاری ست به این نشانه است که در مدت زمان کوتاهی بواسطه تلاش و پشتکار خودت و برکتی که خداوند به رزق و روزی ات می دهد.

تعبیر خواب خنده از دید دانیال نبی (ع)

تعبیر خواب خندیدن مرده: چنان چه ببینی مرده ای از خویشان خودت بدون دلیل میخندد به این علامت است که زندگی بر شما تلخ و سخت خواهد شد.

تعبیر خواب خنده از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خنده مرد و پسر: خنده و خوشحالی در رویای مردان به نشانه ی این باشد که بخاطر گرفتاری خانواده اش و یا همسرش چند روزی را پکر و غمگین می شود.

تعبیر خواب خنده زن و دختر: خنده و شادی برای زنان و دختران مجرد یا متاهل به نشانه ی غم گریه و رنج بخاطر مشکلات و یا گرفتاری هاییست است که برای فرزندشان پیشامد می کند.

تعبیر خواب خنده از دید آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید به خاطر واقعه ای خوشحال و شادمان هستید، نشانه آن است که در کارهای شما دگرگونی مطلوبی رخ می‌دهد.

اگر عشاق در خواب از دیدار معشوق خود شادمان شوند، نشانه وصال و شنیدن تبریکاتی همراه با شادی است.

اگر در خواب از تماشای مناظر زیبا احساس شادمانی کنید، علامت آن است که به موفقیتی بزرگ دست خواهید یافت و دوستانی صمیمی و پایدار پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب خندیدن خودم: اگر خواب ببینید شادمان هستید و می‌خندید، علامت آن است که در زندگی خود موفقیت به دست می‌آورید و با دوستان در جشن‌های شادی بخش شرکت می‌کنید.

سایر تعابیر

تعبیر خواب خوشحالی کردن دیگران: اگر کسی ببیند که شاهد خوشحالی کردن دیگران است به نشانه ی غم و رنج برای صاحب رویا است