تعبیر خواب خورشید و آفتاب

خواب خورشید از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب خورشید و آفتاب چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب خورشید
تعبیر خواب خورشید

تعبیر خواب خورشید از دید ابن سیرین

تعبیر خواب آفتاب: خورشید یا آفتاب در خواب، پادشاه بزرگوار بود و ماه، وزیر او و زهره زن پادشاه و عطارد، دبیر پادشاه و مریخ، پهلوان پادشاه و ستارگان دیگر لشگر او بود.

تعبیر خواب خورشید از دید امام صادق (ع)

تأویل دیدن آفتاب بر هشت وجه بود. اول: خلیفه. دوم: سلطان بزرگ. سوم: رئیس. چارم: عاملى بر زاد. پنجم: عدل پادشاه. ششم: منفعت رعیت. هفتم: مرد را زن و زن را شوى. هشتم: کار روشن و نیکو.

تعبیر خواب سجده کردن به خورشید: اگر بیند که خورشید را سجده کردى، دلیل که سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و کار وى بالا گیرد و عدل و انصاف و امیر آن دیار پدید آید. و شعاع آفتاب به خواب دیدن، ضد آن بود که گفتم.

تعبیر خواب خورشید گرفتگی: در روز و وسط ظهر، اگر با چشمان خودت دیدی که خورشید گرفتگی ایجاد شده است دلالت بر این دارد که گناه و یا حق الناسی به گردن داری که هنوز در پی توبه و یا جبران آن عملی انجام نداده ای اگر دیدی با دیدن خورشید گرفتگی چشمانت درد گرفته و یا آب از چشم هایت سرازیر میشود به نشانه ی این است که خطری جانی تو را تهدید می کند.

تعبیر خواب خورشید از دید ابراهیم کرمانی

اگر بیند که در میان آفتاب، نقطه‌ى سیاهى بود، دلیل کند که پادشاه از جهت ملک دل مشغول بود.

تعبیر خواب خورشید بدون روشنایی:
اگر بیند که آفتاب و زمین هیچ نور نداشت، دلیل بود که پادشاه آن دیار معزول گردد و از مملکت بى‌بهره ماند.

تعبیر خواب دو خورشید: اگر بیند که دو آفتاب را با هم جنگ و خصومت بود، دلیل که دو پادشاه را با هم جنگ و خصومت افتد.

تعبیر خواب پرستیدن خورشید: اگر ببینی آفتاب را پرستیده‌ای، یعنی نزدیک و مقرب پادشاهی بزرگ می‌شوی،

اگر ببینی ابر، آفتاب و ستاره‌ها را پوشانده است، یعنی پادشاه و لشکرش از دشمن شکست خورده و فرار می‌کنند.

تعبیر خواب خورشید از دید دانیال نبی

تعبیر خواب گرفتن خورشید: اگر ببینی خورشید را از آسمان گرفتی یا آن را تصرف کردی و صاحب آن شده‌ای، یعنی مقام و بزرگی و پادشاهی به دست می‌آوری یا دوست و نزدیک پادشاه خواهی شد.

اگر ببینی آفتابی را که نور و روشنایی ندارد و تیره و تار هم نمی‌باشد را به دست آورده‌ای (منتها نه از آسمان)، یعنی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.

اگر ببینی خودت آفتاب شده‌ای، یعنی به اندازه روشنایی آفتابی که به آن تبدیل شده‌ای، پادشاه می‌شوی، ولی اگر اهل پادشاهی نباشی، به اندازه ظرفیت و اندازه و توانایی خودت به بزرگی و مقام و منزلت و شکوه می‌رسی.

تعبیر خواب خورشید از دید جابر مغربی

آفتاب در خواب، پدر بود و ماه مادر بود و ستارگان دیگر لشگر پادشاه بود. هر زیادت و نقصان که در آفتاب و ماه بیند، دلیل بر پدر و مادر و برادران بود.

تعبیر خواب خورشید پرنور: اگر بیند که آفتاب روشن و پاکیزه برآمد و در خانه وى تاخت، دلیل کند که از خویشان خود زن خواهد.

تعبیر خواب خورشید پشت ابر: اگر ببینی ابر یا چیز دیگری آفتاب را پوشانده است، یعنی حال و روز پادشاه بد و دگرگون و منقلب می‌شود، مخصوصاً اینکه ببینی آفتاب کسوف کرده و سیاه شده است.

تعبیر خواب خورشید از دید شیخ طوسی

تعبیر خواب خورشید سیاه: اگر شخصی ببیند که کل خورشید می گیرد و یعنی تمام آن سیاه می شود و بواسطه آن هوا تاریک می شود به نشانه کم آبی خشکسالی و یا کم شدن نعمت و برکات آسمانی در آن شهر یا دیار می باشد.

سایر تعابیر

تعبیر خواب طلوع خورشید یا آفتاب: برآورده شدن حاجت و خواسته می‌باشد.

تعبیر خواب غروب خورشید یا آفتاب: تعبیر غروب آفتاب، بر خلاف طلوع آن است.

اگر ببینی آفتاب با تو حرف می‌زند، یعنی پادشاه به تو جاه و مقام و بزرگی می‌دهد.