تعبیر خواب درخت

خواب درخت از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب درخت چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب درخت
تعبیر خواب درخت

تعبیر خواب درخت از دید ابن سیرین

تعبیر خواب شاخه درخت: تعبیر شاخه، فرزندان و برادران و بستگان می‌باشد.

اگر ببینی شاخه‌های درخت انبوه و فراوان می‌باشد، یعنی بستگان و خانواده تو زیادتر می‌شوند، ولی اگر انبوه و فراوان نیستند، یعنی بستگان و خانوادۀ او کمتر خواهند شد.

اگر ببینی شاخه‌ای از درخت تو کم شده است، یعنی یکی از بستگان تو از دنیا می‌رود.

اگر ببینی شاخه را از درخت خودت می‌بری، یعنی یکی از بستگان را از خودت دور می‌کنی.

اگر ببینی شخص آشنایی به تو شاخۀ باریک درختی را داده است، یعنی از آن شخص به تو سود و منفعت می‌رسد، یا اگر آن شخص غریبه و نا آشنا بود یعنی شخص غریبه‌ای به تو سود و منفعت می‌رساند.

تعبیر خواب شاخه خشک: اگر آن شاخه خشک باشد، هیچ خیر و یا بدی به تو نمی‌رسد.

تعبیر خواب کاشتن درخت: اگر ببینی در زمین و ملک خودت تخم یا درخت می کاری، یعنی معاش و معیشت زندگانی تو گسترده می‌شود.

تعبیر خواب بریدن درخت: اگر ببینی درختی را با اره بریده‌ای، یعنی از ارتباط و مصاحبت با شخصی که تعبیر آن درخت به او مربوط می‌شود جدا می‌شوی و او را مورد اذیت و آزار قرار خواهی داد.

تعبیر خواب درخت از جا کنده شده: اگر ببینی باد شدیدی درختان آنجا را کنده و خرابی به بار آورده، یعنی بیماری‌هایی مثل طاعون و سرخچه مردم آنجا را دچار بلا و گرفتاری و مصیبت می‌کند.

تعبیر خواب سایه درخت: تعبیر سایۀ درخت این است که به وسیله مردانی که به تو خدمت می‌کنند به آسایش و راحتی خواهی رسید، ولی اگر سایۀ درخت خار یا درخت بی‌میوه و بی‌ثمر باشد تعبیرش مردی مفسد و بی‌پروا و بی‌دین و ایمان می‌باشد و همچنین به زودی از دنیا خواهی رفت.

تعبیر خواب درخت از دید امام جعفر صادق (ع)

دیدن درختان در خواب بر ده وجه است:

پادشاه
طلا
بازرگان وتاجر
مرد مبارز
مرد عالم
مؤمن
کافر
عنوان
خصومت وجنگ
مرد منافق

تعبیر خواب درخت از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب ریشه درخت: تعبیر ریشۀ درخت، موافقت و تسلیم صاحب درخت در دین می‌باشد.

اگر ببینی ریشه‌های درخت قوی و محکم هستند، یعنی صاحب درخت زکوت مال خود را به طور کامل می‌دهد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، زکوت را به طور کامل نمی‌پردازد.

اگر ببینی پوست درخت قوی و محکم است، یعنی صاحب درخت روزه‌دار می‌باشد.

تعبیر خواب کندن برگ درخت:
اگر ببینی از درخت برگ تازه‌ای کنده‌ای، یعنی به اندازه آن پول به دست می‌آوری.

تعبیر خواب قطع کردن درخت: اگر ببینی درخت را بریده‌ای یا انداخته‌ای، یعنی صاحب درخت هلاک شده یا حال و روزش دگرگون می‌شود.

تعبیر خواب درخت از دید جابر مغربی

تعبیر هر درختی که خوشبو می‌باشد و میوۀ آن خوشمزه است، مردی پاک و درستکار و دیندار است.

تعبیر خواب درخت سبز: هر چه درخت را بهتر و سرسبزتر ببینی، یعنی دینداری تو بهتر است.

تعبیر خواب درخت خشک: هر چه درخت را خشک و ناقص ببینی تعبیرش به کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال تو برمی‌گردد.

تعبیر درختی که نوع آن را می شناسی، دین می‌باشد.

تعبیر خواب پوست درخت: تعبیر پوست درخت، رزق و روزی می‌باشد.

تعبیر ساقه درخت، ایمان می‌باشد.

تعبیر برگ درختانی که میوۀ شیرین دارند، اخلاق خوب است و درختانی که میوۀ ترش دارند، اخلاق بد می‌باشد، تعبیر برگ درختانی که از انواع درختان بی‌ثمر و بی‌میوه هستند، پول می‌باشد.

تعبیر خواب درختکاری:
اگر ببینی در خانۀ خودت درخت میکاری، یعنی بنا به نوع درختی که دیده‌ای داماد می‌گیری.

تعبیر دیدن هر درختی که در جائی به غیر از منطقه و سرزمین مخصوص به آن قرار دارد، مردی غریب است که در آن محل و منطقه وارد می‌شود.

تعبیر خواب بالا رفتن از درخت: اگر ببینی روی درخت بلندی قرار گرفتی، یعنی در کار خودت پیشرفت می‌کنی و کار تو ارتقا می‌یابد.

تعبیر درخت‌های خشک بریده، مردم بددین و مذهب می‌باشد که نسبت به مسلمانان آگاهی ندارند.

تعبیر خواب دراز کشیدن زیر سایه درخت: اگر ببینی زیر سایۀ درختی نشسته یا خوابیده‌ای، یعنی در پناه مردی خواهی بود که تعبیر آن درخت به او مربوط می‌شود

تعبیر خواب درختان زیاد: اگر ببینی در خانۀ تو یا کسی دیگر درختان فراوان و گوناگونی وجود دارد، به طوری که از داخل و خارج و بالا و پائین، انواع درختان دیده می‌شود، یعنی در آن خانه مصیبتی به وجود می‌آید که به خاطر آن مردم کوچک و بزرگ در آنجا رفت و آمد می‌کنند.

تعبیر خواب درخت از دید دانیال نبی (ع)

تعبیر هر درختی که نزد مردم گرامی باشد، مردی شریف و بزرگوار می‌باشد.

تعبیر هر درختی که از انواع درختان میوه‌دار باشد، مردی ثروتمند است، ولی اگر جزء درختان بی‌میوه است، تعبیرش مردی فقیر می‌باشد.

تعبیر هر درختی که خار داشته باشد، مرد بداخلاق و ناسازگار می‌باشد.

اگر ببینی در فصل پائیز وارد باغی شده‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای و برگ درختانش در حال ریختن می‌باشد، یعنی دچار غم و ناراحتی می‌شوی.

تعبیر درختانی که در باغ هستند، مربوط به مال و اموال صاحب باغ می‌باشد.

اگر ببینی درختی را از ریشه کنده‌ای، یعنی نعمت و جاه و مقام مردی را از بین می‌بری.

تعبیر خواب درخت از دید معبران غربی

تعبیر بالا رفتن از یک درخت: اخبار مهم یا شانه رسیدن به مقام‌های برتر است.

درخت افتاده
یعنی امیدهای بر باد رفته

تعبیر خواب از درخت افتادن: استهزا خواهید شد.

تعبیر درخت خشکیده: شکست

دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید.

دیدن درختان سبزی که به تازگی قطع شده‌اند، علامت آن است که هنگامی که احساس می‌کنید سعادتمند و خرسند هستید، اندوهی به زندگیتان راه می یابد.

دیدن درختان خشکیده در خواب، علامت آن است که زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد.