تعبیر خواب دشمن و دشمنی

خواب دشمن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب دشمن چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب دشمن
تعبیر خواب دشمن

تعبیر خواب دشمن از دید ابن سیرین

تعبیر خواب جنگ با دشمن: اگر ببینی با دشمن جنگ می‌کنی و دشمن، تو را خورده‌ است، یـعـنـی دچار بلا و گرفتاری و مصیبت می‌شوی.

تعبیر خواب دشمن از دید امام جعفر صادق (ع)

دیدن دشمن به خواب بر سه وجه بود: بستگی کارها، غم و اندوه، زیان مالی.

تعبیر خواب فرار از دشمن: اگر ببینی از دست دشمن میگریزی و سپس با تو مبارزه میکند به این معناست که بعضی از دوستانت باعث سرافکندگی و یا پریشانی و خجالت شما خواهند شد.

تعبیر خواب دشمن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب آشتی و دوست شدن با دشمن: برای دختران و زنان دیدن چنین رویایی سراسر خیر برکت و نعمت است.

تعبیر خواب دشمن از دید جابر مغربی

تعبیر خواب فرار کردن از دست دشمن: اگر کسی ببیند از دست دشمنان خود در حال گریز می باشد به نشانه ی آن است که در مراحل زندگی خود موفقیت هایی را کسب میکند که اطرافیانش مخصوصا دوستان حسود و کینه توز مخالف آن هستند و سعی دارند تا جلوی راه شما سد شوند اما خوشبختانه هیچکدام از آن ها موفق نمی شوند.

تعبیر خواب دشمن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دعوا با دشمن: اگر در خواب ببینید که با دشمنتان دعوا مى‌گیرید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‌کند.

تعبیر خواب دشمن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب دشمنی: دشمن بودن با کسی نشانه آن است که شما موانع را از سر راه بر خواهید داشت.