تعبیر خواب زالو

خواب زالو از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب زالو چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب زالو
تعبیر خواب زالو

تعبیر خواب زالو از دید ابن سیرین

دیدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بیند زالو خون از اندام او می‌مکید، دلیل که دشمن بر او خیره گردد و بر قدر آن خون که خورده بود از مال او نقصان گردد.

تعبیر خواب کشتن زالو:
اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

تعبیر خواب زالو از دید ابراهیم کرمانی

زالو عیالی است که مال دیگران خورد نه مال خود.

تعبیر خواب زالوهای زیاد: اگر بیند که زالوی بسیار بر وی جمع شدند و خون او می‌مکیدند، دلیل است که به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگین گردد.

تعبیر خواب زالو از دید جابر مغربی

تعبیر خواب زالو روی بدن: اگر بیند که زالو بر اندام وی بود، لیکن اندامش را نمی‌مکید و گزندی نمی‌کرد، دلیل است که ازدشمن هیچ گزندی به وی نرسد.

تعبیر خواب زالو در گلو: اگر بیند زالو درگلوی او شد، دلیل که دشمن درخانه او بود و به قدر مضرتی که از زالو به او رسیده از دشمن مضرت بیند.

تعبیر خواب زالو از دید منوچهر مطیعی

زالو در خواب‌های ما دشمن است و آن چنان دشمنی است که بدجوری پیله می‌کند و دست بردار نیست.

تعبیر خواب زالو چسبیده به شکم: چنان چه در خواب ببینید زالو به شکمتان چسبیده همسرتان با شما دشمنی می‌کند.

تعبیر خواب زالو چسبیده به دست: اگر به دستتان چسبیده بود برادر یا فرزندتان به شما آسیب می‌رساند.

تعبیر خواب زالو چسبیده به چشم: چنان چه به پلک چشمتان چسبیده بود دخترتان به شما بد می‌کند.

تعبیر خواب زالو در دهان: اگر ببینید که زالو در دهان شما است خودتان با خود دشمنی می‌کنید.

تعبیر خواب زالو چسبیده به پشت: اگر به پشتتان چسبیده بود از جانب دوستانتان زیان می‌بینید.