تعبیر خواب ساعت

خواب ساعت از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب ساعت مچی و دیواری چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب ساعت
تعبیر خواب ساعت

تعبیر خواب ساعت از دید منوچهر مطیعی

در رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی‌گوید ولی ممکن است اشتباه کند.

ساعت هشداری است به بیننده خواب درباره نقشی که در جامعه و وظیفه ای که از جهت شخص خویش دارد.

تعبیر خواب برداشتن ساعت دیگران: اگر دیدید ساعت متعلق به دیگری را برداشته‌اید به کسی خیانت می‌کنید و اگر دیدید کسی ساعت شما را برداشته و باز پس نمی‌دهد حقی از شما ضایع می‌گردد.

تعبیر خواب ساعت هدیه گرفتن: اگر در خواب دیدید که کسی ساعتی به شما داد یا ساعتی خریدید نشان آن است که با دوست خوبی آشنا می‌شوید که راهنمای شما خواهد شد و تذکرهای مفید می‌دهد و اشتباهات شما را متذکر می‌شود.

اگر بیننده خواب ساعت بزرگی مانندساعت برج لندن ببیند خواب او خبر می‌دهد که در تشکیلات عظیمی به خدمت گرفته می‌شود یا وظیفه ای بسیار بزرگ به عهده او محول خواهند کرد.

تعبیر خواب ساعت خراب: اگر دیدید که ساعت کار نمی‌کند و خراب است نقصی در کار خودتان هست و در جایی اهمال کرده و قصور کرده‌اید.

اگر دیدید صفحه ساعت شما سیاه است و هیچ رقمی بر آن دیده نمی‌شود با مسئله ای بغرنج روبه رو خواهید شد که قادر به حل آن نیستید.

اگر دیدید ساعتی را خودتان خراب کردید و نتوانستید دوباره آن را به کار بیندازید دوست خوبی را از خود می‌رنجانید و موجب قطع رابطه صمیمانه ای می‌شوید.

تعبیر خواب ساعت بستن به مچ: اگر در خواب دیدید که ساعت همیشگی خویش را به مچ دست بسته‌اید یا در جیب دارید خواب شما می‌گوید در کارهایتان دقت عمل نداشته و روی سهل انگاری و اهمال فرصت‌هایی را از دست می‌دهید.

تعبیر خواب ساعت از دید لیلا برایت

دیدن ساعت مچى در خواب، نشانه‏ دیدار از دوستان قدیمى است.

دیدن ساعت مچى در دست خودتان، نشانه‏ انجام کارهاى بیهوده است.

دیدن ساعت مچى در دست دیگران، نشانه‏ پیشرفت در انجام کارها است.

هدیه دادن ساعت مچى در خواب، نشانه‏ داشتن روزهاى خوب است.

تعبیر خواب ساعت در فرهنگ تفسیر رویا

تعبیر خواب ساعت مچی و ساعت دیواری: محدودیت‌هایی که خود را گرفتار آن‌ها کرده‌ایم، وظیفه شناسی و زمان بندی، درک فرق میان حالات اضطراری و وقت زیاد داشتن.

تعبیر خواب تیک تاک ساعت: ممکن است به قلب اشاره کند، زندگی که هر ثانیه‌اش از دست می‌رود.

تعبیر ساعت بزرگ: زندگی شخص، اینکه چقدر زمان برای او باقی مانده است.

تعبیر خواب ساعتی که عقربه هایش کار نمی کند مرگ است.

ساعت با عقربه‌های در حال کار: زمانی که رو به اتمام است، وضعیت اضطراری

تعبیر خواب ساعت از دید آنلی بیتون

دیدن ساعت در خواب، نشانه خطر از سوی دشمنان است.

شنیدن ضربه‌های ساعت دیواری در خواب، علامت مرگ دوستی است و شنیدن اخبار ناخوشایند.

دیدن ساعت مچی در خواب، نشانه آن است که معاملات شما با پیروزی همراه خواهد بود.

تعبیر خواب نگاه کردن به ساعت: اگر خواب ببینید برای دریافت زمان به ساعت مچی خود نگاه می‌کنید، نشانه آن است که کوشش و تلاش‌های شما را در اثر رقابت به شکست می‌انجامد.

تعبیر خواب افتادن ساعت: اگر خواب ببینید ساعت مچی شما به زمین می‌افتد و می‌شکند، نشانه آن است که به اضطراب و پریشانی دچار خواهید شد.

اگر خواب ببینید شیشه ساعت مچی شما به زمین می‌افتد، نشانه آن است که در امور زندگی و انجام کارهای خود بی دقت خواهید بود.

تعبیر خواب گم کردن ساعت: اگر زنی خواب ببیند ساعت مچی خود را گم کرده است، نشانه آن است که آشفتگیهای خانواده او را ناراحت و اندوهگین می‌سازد.

تعبیر خواب دزدیدن ساعت: اگر در خواب از جایی ساعتی بدزدید، نشانه آن است که دشمنی سرسخت به خوش نامی و شهرت شما حمله خواهد کرد.

تعبیر خواب ساعت هدیه دادن: اگر خواب ببینید به کسی ساعت مچی هدیه می‌دهید، نشانه آن است که از تفریحات پست و زودگذر پرهیز خواهید کرد.

سایر تعابیر ساعت از دید معبرین جهان

ساعت برای جوان و نوجوان پدر و مادر است که دائم تذکر می‌دهند و می گویند این کار را بکن و این کار را نکن. کجا بودی؟ و کجا می‌خواهی بروی؟ و باز خواست می‌کنند که چرا دیرآمدی یا وقت کار و مدرسه گذشته است.

برای زن جوان مادر شوهری است دل سوز و مهربان که بر مبنای دل سوزی و علاقه مندی ایراد می‌گیرد و تذکر می‌دهد.

برای مردان جوان کار فرمای سخت گیر و علاقه مند به نظم و ترتیب در کار است و برای مرد احساس مسئولیت نسبت به شخص خودش و جامعه و خانواده.