تعبیر خواب سوسک

خواب سوسک از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب سوسک چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب سوسک
تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسک از دید ابن سیرین

تعبیر خواب ترسیدن از سوسک: اگر کسی در خواب ببیند سوسک را می بیند و با دیدنش وحشت می کند دلیل بر اینکه خوار و ذلیل می شود و کسانی که با دشمنی دارند برو او غالب میشوند ترسو بودن خقیر شدن خوار و خفیف شدن از دیگر معانی دیدن سوسک در خواب است.

تعبیر خواب سوسک از دید امام جعفر صادق (ع)

امام صادق (ع) دیدن و یا چه کشتن سوسک را نشانه ی دشمن و یا دوستانی میدانند که میخواهند در زندگی شما خلل ایجاد کنند.

تعبیر خواب سوسک از دید ابراهیم کرمانی

کشتن سوسک های زیاد و کوچک در خانه به علامت سعادت ، چیره شدن بر دشمنان، زندگی پرثمر است.

تعبیر خواب سوسک از دید جابر مغربی

تعبیر خواب سوسک قهوه ای: سوسک کوچک یا بزرگ و به رنگ قهوه ای در خواب دلیل بر این است که یکی از یکی یا چند نفر از دوستان و آشنایان تو قصد دارند تا با کینه توزی تفرقه افکنی و یا حسادت ها و دخالت های بیجا در زندگی تو زحمت و سختی ایجاد کنند و میانه ی تو را با سایرین خراب کنند.

تعبیر خواب سوسک از دید منوچهر تهرانی

سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می‌آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می‌آورد.

تعبیر خواب کشتن سوسک: کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد.

تعبیر خواب سوسک زیاد: دیدن سوسک‌های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

تعبیر خواب سوسک بالدار: اگر در خواب سوسک پردارى ببینید، به این معنا است که دچار گرفتارى می شوید.

تعبیر خواب سوسک روی بدن: اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد.

تعبیر خواب سوسک از دید لیلا برایت

اگر در خواب سوسکى را بکشید، نشانه آن است که در کارتان موفق می‌شوید.

سایر تعابیر

تعبیر خواب کشتن سوسک بزرگ: کشتن سوسک بزرگ در اغلب موارد به علامت پیروزی و موفقیت بر کسانی است که نسبت به شما حسادت می ورزند و بیشتر این افراد از اقوام و اشنایان هستند.

تعبیر خواب سوسک سیاه بالدار: شیخ طوسی می گوید سوسک های بزرگ و با رنگ سیاه که دارای بال هستند در خواب به نشانه ی از دست دادن نیرو و توان و یا به هدر رفتن زمان و فرصت های شغلی مهم می باشد.

تعبیر خواب سوسک مرده: سوسک مرده در خواب معنی و یا تاویل خوبی دارد و نشان دهنده این است که تو دارای فرصت های مهمی از نظر کاری یا اقتصادی در زندگی میشود و اشتباهات گذشته را با جبران خواهی کرد.

تعبیر خواب کشتن سوسک سفید: از بین بردن سوسک های سفید رنگ سبب محو شدن و یا پاک شدن تدریجی مشکلاتی است که در زندگی زنانشویی بین یک زن و مرد و یا یک دختر و پسر وجود دارد.

تعبیر خواب سوسک سفید در دهان: به گفته شیخ طوسی اگر خواب دیدی سوسک سفید را میخوری نشان دهنده ی دور شدن آفات اشرار و یا اشخاص مزاحم از سمت شماست.