تعبیر خواب شانه

خواب شانه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب شانه چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب شانه
تعبیر خواب شانه

تعبیر خواب شانه از دید ابن سیرین

شانه در خواب، دلیل بر مردی بود که او را حسبی و نسبی نبود و در دین او نفاق بود.

تعبیر خواب شانه از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب شانه زدن مو: اگر ببینی موی خود را شانه می‌کنی، یـعـنـی در کار خودت مسلط و توانا می‌شوی و سود و منفعت به دست می‌آوری.

اگر ببینی ریش خودت را شانه می‌کنی، یـعـنـی زکات اموالت را می‌دهی. اگر ببینی ریش‌هایت را شانه می‌کنی و خوشبو می‌سازی و به آن‌ها گلاب می‌زنی، یـعـنـی کسی را به کاری مشغول می‌کنی و شغل می‌دهی و مردم متشکر و سپاس‌گذار خواهند بود.

تعبیر خواب شانه از دید منوچهری تهرانی

تعبیر خواب شانه: خود شانه نشانه پریشانی فکر و خیال است. نه به معنی غم و اندوه بل که تشتت فکر و تردید در اتخاذ تصمیم و گاه تردید در انتخاب.

تعبیر شانه گرفتن از کسی: اگر در رویا ببینید که شانه ای دارید یا شانه ای خریده اید یا شانه را کسی به شما داده چندی گرفتار پریشانی از نوعی که گفته شد می شوید.

تعبیر خواب شانه شکسته: اگر شانه ای در خواب ببینید که دنده هایش شکسته زیان می بینید و تسلسل و توالی کارهایتان از دست می رود.

تعبیر خواب شانه کردن: اما اگر با شانه موی خویش را شانه کنید نیکو است چون از تشتت و پریشانی فکر و از تردید و دودلی نجات می یابید و غم و رنج را از خود می رانید و کارهایتان روال مطلوب می گیرد.

اگر در خواب ببینید که موی را شانه می کنید و به شانه موی چسبیده، یعنی چند تار موی شما کم شده و ریخته و با شانه پائین آمده کاری در جهت تنظیم امور خود می کنید که به شان و حرمت شما لطمه می زند و به قدر موئی که از سرتان کم شده از آبروی شما کاسته می گردد.

تعبیر خواب شانه برای زن: برای زنان شانه نشانه وجاهت معنوی است و زنی اگر در خواب ببیند موی خویش را شانه می زند در خانه و خانواده عزت و حرمت می یابد و نزد شوهر عزیز می شود.

وامداری اگر در خواب ببیند که موی خویش را شانه می کند آن طور که مویش صاف شده و شانه بر آن بند نمی شود و سر می خورد و پائین کشیده می شود از غم و اندوه بدهکاری فرج حاصل می کند و اوم خویش را می پردازد.

اگر زن یا مردی مورد اتهام قرار گرفته باشد و ببیند که موی خویش را به طریقی که گفته شد شانه می زند و مویش صاف شده برائت حاصل می کند و از او رفع اتهام می شود.

اگر مریضی این را در خواب ببیند از بیماری و رنجوری شفا می یابد. حال اگر ببینید که موی خود را شانه می کنید ولی موی چنان ژولیده است که شانه در آن فرو نمی رود و کار نمی کند و پائین نمی آید خوب نیست زیرا خواب شما می گوید با مشکلات بزرگ رو به رو می شوید و گره بر کارتان می افتد.

تعبیر خواب شانه از دید لیلا برایت

تعبیر خواب شانه کردن موی بچه: اگر خواب ببینید که موهاى بچه‏‌اى را شانه می‌زنید، بیانگر آن است که اخبار خوبى به گوش شما می‌رسد.

تعبیر خواب گم کردن شانه: اگر خواب ببینید که شانه‏ خود را گم می‌کنید، بیانگر اختلاف و نزاع است

تعبیر خواب شانه از دید معبران غربی

لوک اویتنهاو می گوید تعبیر خواب شانه زدن یک کار بیهوده است.