تعبیر خواب بچه شیر دادن زن و دختر مجرد به نوزاد دختر و پسر و بچه دیگران

خواب شیر دادن به نوزاد از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب شیر دادن در خواب چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد
تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد

تعبیر خواب شیر دادن از دید ابن سیرین

تعبیر خواب جمع شدن شیر: اگر زنی ببیند که شیر در سینه او جمع شده است، فرزندی به دنیا خواهد آورد.

تعبیر خواب شیر خوردن: اگر کسی به خواب بیند که کودک شده بود و شیر می‌خورد، دلیل است که از مرادها بازماند.

تعبیر خواب شیر دادن دختر باکره به نوزاد: اگر دختری که هنوز ازدواج نکرده است و صاحب همسر نیست ( در اینجا منظور همان مجرد است) در خواب ببینید به طفلی (نوزادی) شیر از طریق سینه اش می دهد دلیل بر ازدواج زودهنگام او در آینده نه چندان دور میباشد سن و سال در این جا و برای تعبیر خواب ملاک نیست مثلا دختران نابالغی حتی با سنین خیلی کم این خواب را دیده باشند می توان همین تعبیر را یعنی وصلت زود هنگام را برای آن به کار برد.

تعبیر خواب شیر دادن از دید مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی تعبیری را که به صورت کلی برای شیر خوراکی بیان می‌کند بدین صورت است که “شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است” بنابراین می‌توان این گونه بیان کرد که شیر دادن نیز به معنای نثار کردن نعمت و برکت است.

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر: اگر نوزاد پسر باشد این نعمت‌ها را بایستی در راهی منطقی نثار کرد. مؤلف بانک کتاب جامع تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر را نشانه غم و اندوه می‌داند.

تعبیر خواب شیر دادن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب شیر دادن به بچه: اگر در خواب مشاهده کنید که مادرى نوزاد خود را شیر می‌دهد، به این معنا است که به سعادت و خوشبختى خواهید رسید.

تعبیر خواب شیر دادن در کتاب جامع تعبیر خواب

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دختر: اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به او شیر می‌دهد یعنی خرمی و نعمت بر او افزون می‌شود به میزان شیری که به بچه دخترش داده (در بیداری چنین بچه ای نداشته باشد).

تعبیر خواب شیر دادن به بچه دیگران: شیر دادن به نوزاد دیگران هم تعبیری مانند شیر دادن به نوزاد دختر دارد یعنی افزایش خرمی و نعمت به اندازه شیری که در اختیار نوزاد قرار می‌دهد.

تعبیر خواب شیر دادن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب شیر دادن مرد به نوزاد: اگر مردی در خواب بیند کودکی را شیر می‌داد، دلیل است او را در زندان کنند.

تعبیر خواب شیر دادن از دید لیلا برایت

تعبیر خواب بچه شیر خوار: اگر بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید، نشان دهنده‌ی آینده‌ ای خوب و آرام است.