تعبیر خواب شیر

خواب شیر از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب شیر چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب شیر
تعبیر خواب شیر

تعبیر خواب شیر جنگل از دید ابن سیرین

تعبیر خواب جنگیدن با شیر: اگر در خواب ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی، ولی اگر شیر بر تو غلبه کرده است، دشمن تو را شکست می‌دهد.

تعبیر خواب فرار کردن از شیر: اگر ببینی شیر تو را دنبال می‌کند، ولی به تو نمی‌رسد، پادشاه باعث ترس و دلهره تو می‌شود. اگر ببینی از شیر فرار می‌کنی، ولی شیر تو را دنبال نمی‌کند، از آن چیزی که میترسی ایمن می‌شوی و در امان می‌مانی.

تعبیر خواب شیر جنگل از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای شیر عبارتند از: 1- پادشاه 2- مردی دلیر 3- دشمن قوی.

تعبیر خواب شیر جنگل از دید دانیال نبی (ع)

اگر ببینی گردن تو مثل گردن شیر شده است، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری می‌باشد.

تعبیر خواب سوار شیر شدن: اگر ببینی سوار شیر شده‌ای، یـعـنـی احترام و منزلت کاملی به دست می‌آوری .

تعبیر خواب شیر جنگل از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر شیر، «پادشاه» می‌باشد.

تعبیر خواب نعره شیر: اگر ببینی شیر بانگ و فریاد می‌کند و نعره می‌کشد، از جهت پادشاه دچار ترس و بیم خواهی شد.

اگر ببینی در حال آمیزش با شیر هستی، یـعـنـی پادشاه تو را خوار و ذلیل می‌کند.

تعبیر خواب شیر جنگل از دید جابر مغربی

تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه می‌باشد.

تعبیر خواب گاز گرفتن شیر: اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند.

اگر ببینی سر تو مثل سر شیر شده است، یـعـنـی به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب غذا خوردن با شیر: اگر ببینی همراه شیر مشغول غذا خوردن هستی، یـعـنـی از مال و اموال پادشاه مصرف خواهی کرد.

تعبیر خواب شیر جنگل از دید معبران غربی

تعبیر خواب کشتن شیر: پیروزی است.

اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می‌کنید، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.