تعبیر خواب طاووس

خواب طاووس از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب طاووس چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب طاووس
تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس از دید ابن سیرین

تعبیر خواب طاووس نر: اگر ببینی طاووس نر داری (طاووس نر همان طاووسی است که بر خلاف طاووس ماده، دم زیبا و بلندی دارد)، یـعـنـی از «پادشاهی» که «عجمی» است، مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب طاووس ماده: اگر ببینی طاووس ماده داری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزند و مال و اموال می‌شوی.

تعبیر خواب طاووس از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای طاووس عبارتند از: 1- پادشاه عجم 2- شخص بزرگ و ثروتمند (تعبیرهای مختلف).

تعبیر خواب طاووس از دید دانیال نبی (ع)

تعبیر طاووس، زنی مفسد می‌باشد.

تعبیر خواب حرف زدن طاووس: اگر ببینی طاووس با تو حرف می‌زند، یـعـنـی حکومت به دست می‌آوری.

اگر ببینی طاووس از خانه تو پرید و رفت، یـعـنـی زن خودت را طلاق می‌دهی.

تعبیر خواب طاووس از دید یوسف پیامبر (ع)

تعبیر خواب طاووس افزایش عمر است.

تعبیر خواب طاووس از دید جابر مغربی

تعبیر خواب کشتن طاووس: اگر ببینی طاووسی را کشته‌ای، یـعـنـی با دختری آمیزشی می‌کنی و «دوشیزگی» او را از بین می‌بری.

تعبیر خواب طاووس از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب طاووس زنی زیبا و فریبنده است.

تعبیر خواب طاووسی که پر هایش را گشوده این است که فریب در کمین شماست.

تعبیر خواب طاووس به طور کلی هشداری برای فریب نخوردن است.

تعبیر خواب طاووس از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب پر طاووس: تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی است.

تعبیر خواب طاووس ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت است.