تعبیر خواب طلا و زر

خواب طلا از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب طلا و زر چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب طلا
تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا از دید ابن سیرین

تعبیر مرد طلا ببیند: تعبیر طلا برای مردها غرامت و تاوان و غم و اندوه می‌باشد.

تعبیر زن طلا ببیند: ولی برای زن‌ها خوب و پسندیده است،‌‌‌‌‌

تعبیر خواب طلا گرفتن از کسی: اگر ببینی طلا به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یعنی مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا باید تاوان چیزی را بدهی، یا اینکه مورد خشم کسی قرار می‌گیری.

اگر ببینی پای تو از نقره و پاشنۀ آن هم از طلا می‌باشد، یعنی مال و اموال تو زیاد می‌شود.

تعبیر خواب طلا از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب طلای زیاد: اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی از طلا به خانه می‌بری، یعنی مال زیادی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب طلا خوردن: اگر ببینی طلا می‌خوری، یعنی به اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می‌کنی.

تعبیر خواب ذوب کردن طلا: اگر ببینی طلا می‌گدازی و ذوب می‌کنی، یعنی بر سر زبان مردم خواهی افتاد.

تعبیر خواب طلا از دید جابر مغربی

تعبیر طلا برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب می‌باشد.

اگر ببینی طلا و نقره در یک جا جمع شده است، یعنی عزت و جاه به دست می‌آوری.

اگر ببینی سر تو از طلا می‌باشد، یعنی مال و اموال به دست می‌آوری.

اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، یعنی با مرد دروغگوئی سر و کار پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب طلا از دید دانیال نبی

اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، یعنی بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

تعبیر خواب طلا از دید مطیعی تهرانی

تعبیر خواب طلا پیدا کردن: اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می‌رود و زیان می‌بیند. نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می‌شود یا تاوان می‌دهد.

تعبیر خواب طلا فروشی: اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می‌کند.

تعبیر خواب سکه طلا: داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده‌اش را خوشحال می‌کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می‌دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.

تعبیر خواب از دید لوک اویتنهاو

خواب آب کردن طلا: آسایش مادی

خواب پیدا کردن طلا: دریافت ارث

تعبیر خواب جستجوی طلا در دل خاک: خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد.

تعبیر خواب طلا دزدیدن: این است که خبرهای بد به شما می رسد

تعبیر خواب طلا از دید آنلی بیتون

پیدا کردن طلا در خواب، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد.

تعبیر خواب گم کردن طلا: اگر در خواب طلا گم کنید، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می‌دهید.

یافتن رگه ای طلا در خواب، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید، نشانه آن است که می‌کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید. باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.

تعبیر خواب هدیه طلا: اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می‌کند، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.