تعبیر خواب عشق و عاشقی و معشوق

خواب عشق از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب عشق و عاشق شدن و معشوق چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب عشق و عاشقی
تعبیر خواب عشق و عاشقی

تعبیر خواب عشق از دید ابن سیرین

تعبیر خواب عشق: اگر ببینی عاشق کسی شده‌ای، یـعـنـی نیازمند و حریص می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی عاشق چیز حرامی شده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو دچار فساد می‌شود.

تعبیر خواب رسیدن به عشقم: اگر ببینی از معشوق خودت به کام دل رسیده و کامیاب شدی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.

تعبیر خواب گریه کردن برای عشق: بی تابی بی قراری و یا گریه زاری بخاطر عشق معناهای نیکو و خوشایندی را در دنیای واقعیت به دنبال خواهد داشت و می تواند صاحب رویا را به یک رضایت قابل قبول برساند.

تعبیر خواب عشق از دید منوچهری تهرانی

عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگری را عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد در خواب‌های ما حرص و آز و ولع است و حتی طمع زیاد و مضر.

ضعیف‌ترین نوع عشق در خواب به نیاز و شدیدترین آن به حرص و طمع تعبیر می‌شود. در خواب عشق به اشخاص یا چیزهای بد و مکروه خوب نیست. عشق به هم جنس هم تعبیر خوشی ندارد و وبال و گرفتاری است.

تعبیر خواب عشق از دید معبرین غربی

تعبیر خواب عاشق شدن: اگر در خواب دیدید که عاشق شده‌اید بیانگر این است که به سمت خطر قدم برداشته‌اید. باید کمی بیشتر مراقب باشید و اطمینان از نتیجه را همواره چاشنی کار خود قرار دهید در کنار مراقب از خود بایستی به خود نیز اعتماد داشته باشید. هرگز به دیگران تکیه نکنید و برای رسیدن به اهداف خود تسلیم نشوید.

تعبیر خواب معشوق شدن و دوست داشته شدن: اگر در خواب کسی عاشق شما شده بود نشانه رخ دادن وقایع بد و ناگوار برای شماست.

سایر تعابیر

تعبیر خواب عشق به اشخاص و چیزهای بد: خوب نیست.

تعبیر خواب عشق به هم جنس: گرفتاری است.

تعبیر خواب عاشق آشنا شدن: احتیاج تان به کسی می افتد که او را می شناسید.

تعبیر خواب عاشق غریبه شدن: احتیاج تان به کسی می افتد که او را نمی شناسید.

تعبیر خواب عاشق شدن زن متاهل: شیخ طوسی نوشته اند عاشق شدن زنانی که صاحب همسر هستند به چندین علامت مختلف و منفی است:

اولی زیان های روحی زیاد، دومی شکست های پی در پی در زندگی و یا رو به رو شدن با حوادث تلخ ، سومی از دست دادن اعتبار و قدرت ، چهارمی بی ارزش شدن نزد همسر ،پنجمی جدایی و غم ، ششمی سقوط کردن از نظر اخلاقی ،هفتمی سرد شدن روابط زنانشویی ،هشتمی طمع و حسادت.

تعبیر خواب برگشتن معشوق قبلی: شیخ طوسی در این باره گفته است اگر زنی متاهل خواب ببیند که معشوق قبلی اش به سمت او باز می گردد به نشانه ی اختلافات شدید بحث و جدل و جدایی از همسر می باشد.

اما اگر دختر یا پسر محردی ببیند که معشوق او دوباره به نزدش باز میگردد به نشانه ی این است که به واسطه ی دوستی و یا ایجاد ارتباط با جنس مخالف رابطه های عاشقانه ی جدید شروع خواهند شد