تعبیر خواب عنکبوت

خواب عنکبوت از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب عنکبوت چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب عنکبوت
تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت از دید ابن سیرین

دیدن عنکبوت در خواب، دلیل بر مردی ضعیف و گمراه بود. اگر بیند عنکبوت بگرفت، دلیل است که بر چنین مردی ظفر یابد.

تعبیر خواب عنکبوت از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب تار عنکبوت: از نظر امام صادق عصبانیت از کوره به در رفتن و یا ناراحت شدن از دست عزیزان و یا دوستان و اشنایان از معانی دیدن تار عنکبوت در منزل است.

تعبیر خواب عنکبوت از دید ابراهیم کرمانی

دیدن عنکبوت به خواب، دلیل بر مردی بافنده بود.

تعبیر خواب پاک کردن تار عنکبوت: یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می آورد.بیشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح می شود یا خشم و نارضائی

اگر دیدی تمام تار عنکبوت و خودش را زدودی ناراحتی ها و تشویش ها را از خود می رانید و سکون و آرامش را باز می یابید.

تعبیر خواب عنکبوت از دید جابر مغربی

تعبیر خواب نیش عنکبوت: چنان چه این رویا را یک زن و یا یک دختر مشاهده کنید بیشتر دلالت بر خصومت و یا درگیری بین زن و شوهر است که دیگران نیز در آن دخالت و تصمیم گیری خواهند کرد.

اگر ببینی که دیگران نیش می خورند و فقط تو شاهد باشی به این معناست که پای تو را در یک دعوای خانوادگی باز می کنند

تعبیر خواب عنکبوت از دید مطیعی تهرانی

تعبیر خواب عنکبوت در خانه: اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می‌آورد.

اگر عنکبوت را جایی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این حالت را در شما به وجود می‌آورد. عنکبوت دشمن نیست بد خواهی است که بیشتر از آزار رساندن تنفر بر می‌انگیزد.

تعبیر خواب عنکبوت از دید آنلی بیتون

دیدن عنکبوت در خواب، نشانه آن است که با توانایی و دقت، کارهای خود را پیش خواهید برد و ثروتی گرد خواهید آورد.

تعبیر خواب کشتن عنکبوت: نشانه آن است که با زن خود اختلاف و مشاجره پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب نیش زدن عنکبوت: اگر خواب ببینید عنکبوتی شما را نیش می زند، نشانه آن است که از دست دشمنان خود عذاب خواهید کشید.

تعبیر خواب عنکبوت بزرگ: بخت و اقبال مساعد به شما کمک خواهد کرد تا به سرعت ثروتی به دست بیاورید.

تعبیر خواب فرار کردن از عنکبوت: اگر خواب ببینید از عنکبوتی بسیار بزرگ می‌گریزید، نشانه آن است که ثروتی را از کف خواهید داد.

تعبیر خواب عنکبوت زرد و طلایی: اگر دختری خواب ببیند عنکبوت‌های طلایی در اطراف او حرکت می‌کنند، علامت آن است که شادمانی زندگیش افزایش می‌یابد و با دوستانی تازه آشنا خواهد شد.