تعبیر خواب غرق شدن

خواب غرق شدن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب غرق شدن چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب غرق شدن
تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر خواب غرق شدن از دید ابن سیرین

تعبیر خواب غرق شدن در دریا: اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

نعبیر خواب غرق شدن در رودخانه: اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد و هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود.

اگر ببیند در رودخانه‌ای غرق شده‌ که آب آن تیره می‌باشد و ته آن لجن جمع شده است، یـعـنـی تا زمانی که زنده هست گرفتار غم و اندوه خواهد بود.

تعبیر خواب غرق شدن در گِل: اگر ببینی بین گِل‌ها غرق شده‌ای، یـعـنـی در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی

تعبیر خواب غرق شدن از دید امام جعفر صادق (ع)

دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.
مال بسیار.
بخت واقبال درکارها.
صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.
منفعت.

تعبیر خواب غرق شدن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب غرق شدن هنگام شنا: اگر ببینی در دریا شنا کردی و نتوانستی خودت را به کناری برسانی و مردی، یـعـنـی به دست دشمنان هلاک می‌شوی.

تعبیر خواب غرق شدن از دید یوسف پیامبر (ع)

دیدن غرق دریا نعمت بود.

تعبیر خواب غرق شدن از دید جابر مغربی

اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.

اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند.

اگر بیند ملکی یا حیوانی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.

تعبیر خواب غرق شدن کشتی: اگر ببینی کشتی تو به ته دریا رفته است، یـعـنـی از «پادشاه» قوت و نیروی تمام و کمالی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب غرق شدن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب غرق شدن همسر در دریا: اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آب‌ها غرق می‌شود، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد.

تعبیر خواب غرق شدن دیگران: اگر خواب ببینید دیگران غرق می‌شوند، و شما برای نجات آن‌ها می‌شتابید، علامت آن است که به دوست خود کمک می‌کنید تا به مقام درخوری دست یابد.

سایر تعابیر

تعبیر خواب غرق شدن فرزند: از دیدگاه شیخ طوسی اگر خواب دیدی که بچه ی خودت و یا دیگران به داخل اب رفته و مشغول بازی کردن هست و ناگهان شاهد غرق شدن و دست و پا زدذنش هستی دلیل بر اینکه بخش عمده ای از مال یا ثروتت را از دست خواهی داد و یا اینکه ضرری جبران ناپذیر بر تو وارد خواهد شد.