تعبیر خواب فرار کردن

خواب فرار کردن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب فرار کردن و گریختن چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب فرار کردن
تعبیر خواب فرار کردن

تعبیر خواب فرار کردن از دید ابن سیرین

گریختن درخواب نشانه رستگاری است و برخی از معبرین گویند دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

تعبیر خواب فرار کردن به خانه: اگر ببینی به داخل خانه فرار کردی و درِ آن را قفل نکردی و آن خانه به خانه دیگری چسبیده بود، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی، یا اگر بیمار باشی بهبود پیدا خواهی کرد .

تعبیر خواب فرار کردن از دست سگ: به چند معناست اولی بیمار شدن برای مدت کوتاه دوم ناکامی و اضطراب در زمینه عشق و عاشقی سومی بدبختی و تجربه ی دردسرهای مختلف در زندگی ، چهارمی از دست دادن مقام یا شغل برای همیشه پنجمی انجام کارهای سخت و یا متعهد شدن به انجام امور دشوار ششمی ناکامی های بزرگ.

تعبیر خواب فرار کردن از دید امام جعفر صادق (ع)

گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زاری باشد، دلیل شادی و سرور است.

اگر با زاری همراه باشد نشانگر مصیبت است.

تعبیر خواب فرار کردن از دید جابر مغربی

اگر ببینی مردها از زن‌ها فرار می‌کنند، یـعـنـی از شخص بزرگی دچار ترس و دلهره می‌شوی.

تعبیر خواب فرار کردن از دشمن: اگر کسی ببیند از دست دشمنان خود در حال گریز می باشد به نشانه ی آن است که در مراحل زندگی خود موفقیت هایی را کسب میکند که اطرافیانش مخصوصا دوستان حسود و کینه توز مخالف آن هستند و سعی دارند تا جلوی راه شما سد شوند اما خوشبختانه هیچکدام از آن ها موفق نمی شوند.

نکته: بطور کلی دیدن این رویا در اکثر موارد به نشانه ی زیان های شدید مالی، غم و اندوهی که از طرف آشنایان می رسد، موفقیت و یا شکست در امور کاری و زندگی است.

تعبیر خواب فرار کردن از سگ: اگر ببینی تعدادی از سگ ها به دنبال شما هستند و شما در حال گریز باشید به این معناست که دوستان ناباب و یا نااهل در اطراف شما هستند که ممکن است روزی برای شما موجب دردسر شوند.

تعبیر خواب فرار کردن از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب فرار کردن از زندان: اگر خواب ببینی از زندان بعد از پشت سر گذاشت دردسرهای زیادی موفق به فرار بشوی به این دلیل است که در زندگی واقعی برای دست پیدا کردن به آروزهایت و خصوصا در زمینه ی عشق و عاشقی تلاش و پشتکار قابل توجهی خواهی داشت که همین امر سبب می شود در نهایت به پیروزی برسی.

تعبیر خواب فرار کردن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب فرار کردن از دزد: اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند، دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می‌کنند، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید.

سایر تعابیر

تعبیر خواب فرار کردن از پلیس: علی مدنی نوشته است اگر خواب ببینی بدلیل ارتکاب به جرمی مثل دزدی کلاهبرداری و …از دست پلیس میگریزی به نشانه ی این است که در طول زندگی و در حال حاضر دچار اشتباهاتی شده اید.