تعبیر خواب فلج شدن

خواب فلج شدن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب فلج شدن چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب فلج شدن
تعبیر خواب فلج شدن

تعبیر خواب فلج شدن از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب فلج شدن کل بدن: به فرموده امام صادق (ع) این خواب بر سه وجه است اول دروغ باطل دوم مکار سوم زن مفسده فریبنده

تعبیر خواب فلج شدن از دید لیلا برایت

تعبیر خواب فلج شدن پا: اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید. شکستن پا در خواب، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است.

سایر تعابیر

تعبیر خواب فلج شدن مرده: اگر کسی ببیند که مرده ای بخاطر حادثه ای مانند تصادف یا سقوط کردن از ارتفاع و یا پرت شدن از پشت بام و …از قسمت کمر یا ستون فقرات فلج می شود به نشانه ی گناه بزرگی است که بخاطرش استغفار نشده است.

علی مدنی می گوید این رویا نشانه ای بزرگ از ناخشنودی و یا نارضایتی والدین از دست فرزندان است.

تعبیر خواب فلج شدن صورت: اگر دیدی که از قسمت صورت و یا لپ احساس میکنی فلج شده ای یا قادر نیستی فک بالا یا پایین خودت را تکان و حرکت بدهی به نشانه ی دلی است که شکسته است دلالت بر ظلم و رنجی است که در حق جنس مخالف خودت روا داشتی.

تعبیر خواب فلج شدن دست: به نشانه کتک یا کتک کاری بین افراد زور گو و افراد مظلوم است و نوعی تلاش برای گرفتن حق است.