تعبیر خواب ماه

خواب ماه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب ماه و مهتاب چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب ماه
تعبیر خواب ماه

تعبیر خواب ماه از دید ابن سیرین

دیدن ماه به معنای وزیر و پادشاه است.

تعبیر خواب ماه شدن: اگر ببینی ماه شده‌ای، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.

اگر در خواب ببینی ماه با تو حرف می‌زند، تعبیرش این است که حاکم و فرمانروای منطقه‌ای می‌شوی.

اگر ببینی آفتاب یا ماه می‌لرزد بیانگر آن است که پادشاه (مقام یا شخص مهم) آن سرزمین دچار ضرر و زیان می‌شود.

تعبیر خواب دو ماه: اگر ببینی دو ماه با یکدیگر جنگ می‌کنند بین دو پادشاه درگیری و دشمنی بوجود می‌آید و اگر یکی از ماه‌ها ناقص شدند یکی از آن دو برکنار می‌شود.

تعبیر خواب شق القمر: اگر ببینی ماه به دو نیم شده است پادشاه یا وزیر هلاک می‌شود.

تعبیر خواب ماه از دید امام صادق (ع)

تعبیرهای ماه عبارت‌اند از:

پادشاه – وزیر – دوست – رییس – شرافت و جاه – کنیزک – غلام – کار باطل – والی و فرمانروا – عالم و دانشمندی مفسد و بدکردار – سروری – مادر – پدر – زن – فرزند – پسر – بزرگی

اگر ببینی چشم تو ماه شده است، یـعـنـی وزیر می‌شوی.

تعبیر خواب ماه از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب ماه در دست: اگر ببینی ماه را در دست گرفته‌ای یا در کنار تو آمده است صاحب فرزندی پسر خواهی شد که عالم و دانا گردد.

تعبیر خواب ماه شب چهارده: اگر ببینی ماه بدر (قرص کامل) شده و در خانه تو تابیده است اهل خانه از پادشاه سود و منفعت به دست می‌آورند.

تعبیر خواب هلال ماه: اگر ببینی هلال ماه (از محل طلوع ماه در آسمان) طلوع کرده و بالا آمده است به این معنی است که فرزند تو در آن محل پادشاه می‌شود.

تعبیر خواب ماه از دید جابر مغربی

تعبیر خواب ماه، مادر است.

اگر در خواب ببینی ماه را گرفته‌ای و به دست آوردی با شخص زیبایی ازدواج می‌کنی.

اگر ماه هلال باشد و آن را بگیری شخصی که با آن ازدواج خواهی کرد از اصالت کمی بهره مند است.

تعبیر خواب ماه و خورشید در کنار هم: اگر ببینی آفتاب یا ماه و یا همۀ ستاره‌ها در یک جا جمع شده‌اند و تو هم همۀ آن‌ها و همچنین نورشان را گرفته‌ای، یـعـنـی پادشاه کل جهان می‌شوی و همه پادشاهان جهان فرمانبردار و مطیع تو خواهند شد.

تعبیر خواب ماه از دید دانیال نبی

تعبیر ماه وزیر است.

تعبیر خواب گرفتن ماه: اگر ببینی ماه را گرفتی و به دست آوردی تعبیرش این است که وزیر پادشاه می‌شوی.

تعبیر خواب ماه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب ماه و ستاره: دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب، نشانه کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است.

اگر خواب ببینید ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده می‌شود، علامت آن است که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد.

تعبیر خواب ماه گرفتگی: دیدن خسوف در خواب، نشانه آن است که شایعات، جامعه را به ویرانی خواهد کشاند.

دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است.

اگر دختری خواب ببیند از ماه می‌خواهد سرنوشت آینده او را بازگوید، علامت آن است که با فرد مورد علاقه خود ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب دو ماه در آسمان: اگر دختری خواب ببیند در آسمان دو ماه وجود دارد، نشانه آن است که بخاطر علاقه بیش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب سیاه شدن ماه: اگر دختری خواب ببیند ماه ناگاه تیره می‌شود، نشانه آن است که به علت نداشتن درایت و مهارت‌های زنانه شادی‌ها و سعادت بزرگی از چنگ او خواهد گریخت.

تعبیر خواب ماه سرخ: اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است، نشانه آن است که جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت.