تعبیر خواب ملخ

خواب ملخ از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب ملخ چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب ملخ
تعبیر خواب ملخ

تعبیر خواب ملخ از دید ابن سیرین

تعبیر خواب ملخ زنده، مال و اموال است و تعبیر ملخ پخته، پول می‌باشد.

تعبیر خواب هجوم ملخ ها: اگر در خواب ببینی در جایی ملخ آمده و باعث ضرر و زیان شده است، تعبیرش این است که لشکری وارد آنجا شده و باعث خرابی می‌شود.

تعبیر خواب ملخ از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب صدای ملخ: اگر ببینی ملخ صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد.

تعبیر خواب ملخ از دید جابر مغربی

تعبیر خواب ملخ زیاد: اگر ببینی ملخ‌های زیادی در مکانی جمع شده‌اند و گیاهان را می‌خورند کلیه مال و اموال و دارایی‌های آن مکان غارت می‌شود.

تعبیر خواب جمع کردن ملخ: اگر ببینی ملخ جمع کردی و در ظرفی انداخته‌ای مال و اموالی را که جمع نموده‌ای بابت مهریه به زن خودت می‌دهی.

تعبیر خواب ملخ از دید منوچهر تهرانی

تعبیر خواب ملخ در حال پرواز: اگر در حیاط خانه خود بودید و دیددید دسته ای ملخ بر بالای خانه شما پرواز می‌کند گرفتاری تنها برای شما پیش می‌آید ولی اگر در آسمان شهر و محله و کوچه پرواز ملخ‌ ها را دیدید گرفتاری و مشکل برای همه اهالی آن حدود است.

سایر تعابیر

تعبیر خواب کشتن ملخ: ضرر و زیان است.