تعبیر خواب مگس

خواب مگس از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب مگس چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب مگس
تعبیر خواب مگس

تعبیر خواب مگس از دید ابراهیم کرمانی

اگر ببینی مگس‌ ها تو را گزیده‌اند، یـعـنـی مردم نسبت به تو حسادت می‌کنند.

تعبیر خواب کشتن مگس: اگر ببینی مگس را کشته‌ای، یـعـنـی شخص حسودی را مغلوب می‌کنی.

تعبیر خواب مگس خوردن: به معنای ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی است.

تعبیر خواب مگس مرده: برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید – حادثه ای شگفت آور – زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

تعبیر خواب مگس سیاه: دلالت بر صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن دارد.

تعبیر خواب مگس از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب مگس در غذا: اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می‌آید.

تعبیر خواب وز وز و صدای مگس: شنیدن صدای مگس در خواب نشان آن است که آدم‌های بی شخصیت و ولنگار درباره شما داوری می‌کنند و یاوه می گویند و سعایت آن‌ها چنان فاقد ارزش و اعتبار است که گوئی وزوز مگس شنیده می‌شود.

تعبیر خواب جمع شدن مگس روی لاشه: اگر دیدید لاشه گوسفندی هست و مگس‌های بسیاری بر آن نشسته‌اند جمعی مفتخور مگس صفت در صدد تصاحب مالی هستند. اگر لاشه و گوشت متعلق به شما باشد مال شما در معرض تجاوز است.

تعبیر خواب مگس از دید لیلا برایت

تعبیر خواب مگس آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

تعبیر خواب مگس در دهان: به این معنا است که دچار دردسر مى‌شوید.

تعبیر خواب مگس کشتن: یعنى دشمنانتان را شکست مى‌دهید.

سایر تعابیر

تعبیر خواب مگس ها روی بدن: گر در خواب ببینی مگس‌ها بروی تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که از شخص پست و فرومایه مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب مگس در گوش: اگر ببینی مگس در گوش تو رفته است شخصی پست و فرومایه به تو حرفی می‌زند که در اثر آن رنجیده و ناراحت می‌شوی.