تعبیر خواب نابینایی و کور شدن

خواب کور شدن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب کور شدن و نابینایی چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب کور شدن
تعبیر خواب کور شدن

تعبیر خواب کور شدن از دید ابن سیرین

تعبیر خواب کور شدن مرده: یکی از محارم تان با شما دشمنی می کند.

تعبیر خواب کور شدن از دید امام جعفر صادق (ع)

دیدن نابینایی در خواب بر شش وجه است:

درویشی، بدحالی، غم و اندوه، نقصان، مال، تباهی دین.

تعبیر خواب دیدن مرد و زن نابینا: اگر نابینا بیند که بینا شده بود، دلیل که از زحمت برهد.

تعبیر خواب کور شدن از دید ابراهیم کرمانی

اگر نابینا را دست بگرفت و می برد، دلیل که مومن و رحیم بود.

تعبیر خواب کور کردن کسی: اگر بیند چشم کسی را نابینا کرد، دلیل که آن کس را از راه ببرد.

مرده نابینا در خواب معنای شومی میدهد و هیچوقت نمیتواند دارای پیام مثبت و یا خیری برای بیننده خواب داشته باشد,تلاش مستمر ولی بدست نیامدن نتیجه مطلوب و همچنین کاشت و عدم برداشت معنی این خواب است

تعبیر خواب کور شدن از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب نابینا شدن خودم و دیگری: وقتی در خواب ، خویشتن را نابینا می بینیم و احساس می کنیم کور شده ایم نشان آن است که چیزهائی را نمی خواهیم ببینیم. کاری می کنیم یا کاری قبلا انجام داده ایم که از دیدن بازتاب آن شرم داریم یا انتظار واقعه ای را می کشیم که مشاهده اش ما را می ترساند.

تعبیر خواب در مورد کوری دیگران نیز این نکته صادق است.

شخصی که در خواب او را نابینا می بینیم سمبول یا جانشینی است از شخص یا طبقه ای از مردم که فکر می کنیم مصلحت نیست شاهد کارهای ما باشند.

کسی که خودش را نابینا ببیند دلیل است که گمراه است و اگر یک چشم او نابینا بود نیم دین او تباه شده این هم می تواند درست باشد و تعریفی است از همان استدلال زیرا کسانی که واقعا مومن نیستند و به دین داری تظاهر می کنند نمی پسندند دیگران ازاین راز آگاه شوند لذا مردم را نابینا می بینند و چون از رسوائی خودشان شرم دارند خویشتن را کور مشاهده می کنند.

تعبیر خواب کور شدن یک چشم: نابینائی یک چشم گویای خوف و رجا است.