تعبیر خواب ناخن بلند و دراز، کوتاه و شکسته، ناخن گرفتن و کوتاه کردن ناخن

خواب ناخن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب ناخن چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب ناخن
تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن از دید ابن سیرین

تعبیر خواب ناخن، نیرو و قوت و توانایی می‌باشد.

تعبیر خواب ناخن گرفتن دست با ناخن گیر: اگر ببینی ناخن خود را با قیچی یا ناخنگیر گرفته‌ای، یعنی دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود.

تعبیر خواب ناخن از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب ناخن شش چیز است:

قدرت – نیرومندی – شجاعت – فرزند – منفعت -کنیز

تعبیر خواب ناخن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب ناخن های دراز: اگر ببینی ناخن ها دراز می‌باشند، تعبیرش بد است.

اگر ببینی ناخن‌های تو روشن و پاکیزه هستند، یعنی دارا و بهره‌مند می‌شوی ولی اگر سیاه و کبود هستند، یعنی دچار مصیبت خواهی شد.

اگر ببینی ناخن تو از ته و از ریشه درآمده است، یعنی مال و اموال تو دچار کاهش می‌شود و زیان می‌بینی، ولی اگر ببینی ناخن مجدداً رویید و درآمد، یعنی مال و اموال از دست رفته را دوباره به دست می‌آوری.

تعبیر خواب ناخن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب ناخن بلند: سود است.

تعبیر خواب ناخن کوتاه: ضرر است.

تعبیر خواب کوتاه کردن ناخن: شرمساری است.

تعبیر خواب ناخن از دید مولف

تعبیر خواب درآمدن ناخن: بیماری یکی از اطرافیان است.

تعبیر خواب ناخن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب ناخن ، زحمت زیاد و دستمزد کم است.

تعبیر خواب سوهان کشیدن ناخن: سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخن ، افتخار آفرینی است.

تعبیر خواب ناخن شکسته: بیماری و شکست در کار است.

تعبیر خواب ناخن از دید سرزمین رویاها

تعبیر خواب ناخن ، مشاجره است.

تعبیر خواب بریدن ناخن ها: مشاجره است.

تعبیر خواب بریده شدن ناخن هایتان ، سرافکندگی و بی آبروئی برای فامیل است.

تعبیر خواب ناخن بلند مرد: یک مرد خواب ببیند که ناخن هایش بسیار بلند شده است ، شانس و موفقیت در کارهایش است.

تعبیرخواب ناخن بلند زن: یک زن خواب ببیند که ناخن هایش بسیار بلند شده است ، علامت یک عشق پرسعادت است.

تعبیر خواب ناخن های بی نهایت بلند یک زن ، پول فراوان است.

تعبیر خواب ناخن های شما خیلی کوتاه هستند ، از دست دادن پول است.

تعبیر خواب شکستن ناخن: بی پولی و غم است.

تعبیر خواب جویدن ناخن: این است که افراد اجتماع از شما دوری می کنند.

تعبیر خواب ناخن دیگران: شانس است.

تعبیر خواب ناخن بچه ها رشد می کند ، شما یا یکی از بستگان عزیز شما یک حادثه در پیش دارد.