تعبیر خواب پدر

خواب پدر از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب پدر و بابا چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب پدر
تعبیر خواب پدر

تعبیر خواب پدر از دید ابن سیرین

تعبیر خواب پدر فوت شده: پدر مرده در خواب رحمت است نزول نعمت و برکت اگر شخصی پدر و یا پدربزرگ فوت شده خود را در خواب خویش ببینید در درجه اول دلیل بر آمرزش گناهان و سپس برکت و رفاه است که البته در این مورد استثناهای بسیار زیادی وجود دارد.

تعبیر خواب پدر از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب پدر مرده و مرحوم: اگر کسی (اینجا منظور مرد زن دختر و یا پسر) پدر خویش را که وفات کرده است را در خواب ببینید دلیل بر امرزش و مغفرت می باشد.

تعبیر خواب پدر از دید لیلا برایت

دیدن پدر در خواب برای دختران، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشتری انجام دهند.

اگر پسر خواب پدر ببیند: برای پسران، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیری خواهند شد.

تعبیر خواب پدر از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب بابا: نیکبختی است.

تعبیر خواب پدر در حال مرگ: شرمساری است.

خواب پدر شدن: تحولات است.

تعبیر خواب مریضی پدر یا مادر: تصادف است.

تعبیر خواب مرگ پدر یا مادر: ارثی بزرگ

تعبیر خواب پدر از دید سرزمین رویا

تعبیر خواب بوسیدن صورت پدر: بوسیدن پدر شادی است.

تعبیر خواب پدر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن پدر: اگر خواب پدر خود را ببینید که پیش تر مرده است، علامت آن است که کارهای شما به سختی پیش خواهد رفت.

اگر دختر خواب پدر مرده خود را ببیند: نشانه آن است که نامزدش او را فریب می‌دهد.

تعبیر خواب پدر شوهر یا پدر زن: یک اتفاق مهم و خوشایند در پیش است.