تعبیر خواب پول، گرفتن پول از مرده و دیگران، بخشیدن و پیدا کردن پول

خواب پول از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب پول چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب پول
تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول از دید ابن سیرین

تعبیر درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت می‌باشد. تعبیر درهم ممکن است، به دست آوردن درهم باشد.

تعبیر خواب پول کم: هر کس در خواب درهم کم و اندک ببیند، یعنی حرف خوب و خوش می شنود یا اینکه از توحید و خداشناسی صحبت می‌کند، مخصوصاً اگر درهم سفید باشد.

اگر ببینی یک درهم یا یک دینار یا… داری، تعبیرش خوبی و نیکی است، زیرا اصل اعداد از یک می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا… _ هر کس (یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد… (انعام-160)

تعبیر خواب پول از دید امام صادق (ع)

تعابیر درهم عبارتند از: 1- حرف‌های درست 2- برآورده کردن حاجت و خواسته 3- حکومت 4- مال جمع آوری شده 5- دوست 6- فرزند 7- یار و رفیق 8- رزق و روزی فراخ و گسترده 9- ایمنی 10- «کنیزک» 11- به دست آوردن جا و مقام 12- منزلت و احترام، مخصوصاًً اگر عفیف و پاکدامن باشی.

تعبیر خواب پول از دید جابر مغربی

تعبیر خواب به دست آوردن پول: اگر ببینی درهم به دست آورده‌ای، یـعـنـی ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بی‌آوری، ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درهم ممکن است، به دست آوردن درهم باشد.

اگر ببینی یک درهم نقره داری، یعنی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی.

تعبیر خواب پول از دید ابراهیم کرمانی

اگر ببینی در دست خودت درهم داری، یعنی سخن خوب و نیکو می شنوی.

تعبیر خواب پول زیاد: اگر ببینی درهم به دست آورده‌ای، یعنی ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بیاوری.

تعبیر خواب پول از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب پول خرد: تعبیر خواب پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است.

تعبیر خواب پول به طور کلی ناراحتی است.

تعبیر خواب پول جلو خود ریختن و شماردن این است که در آینده برای شما گرفتاری پیش می آید.

تعبیر خواب پول گرفتن: تعبیر خواب پول گرفتن از کسی،ایجاد دردسر توسط همان شخص است.

تعبیر خواب پول دادن به کسی: ایجاد ناراحتی برای اوست.

تعبیر خواب پول از دید لیلا برایت

تعبیر خواب پول این است که مجبور به پول خرج کردن می شوید.

تعبیر خواب پول خارجی: موفقیت در کارهای ریسکی است.

تعبیر خواب پیدا کردن پول:
مقاومت در مقابل مشکلات است.

تعبیر خواب گم کردن پول: بدشانسی در انجام کارهاست.

تعبیر خواب پول از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب پول پیدا کردن این است که در مقابل نگرانی کم، شادی فراوان خواهید داشت.

تعبیر خواب پول دادن به کسی بدبختی است.

تعبیر خواب پول گم کردن:
اوضاع بد خانوادگی است.

تعبیر خواب پول شمردن: پول شمردن و کم بودن پولتان این است که قسط هایتان عقب می افتد.

تعبیر خواب پول دزدیدن: این است که در شرایط بدی قرار می گیرید.

تعبیر خواب پس انداز کردن پول: از دست دادن ثروت و آرامش است.

تعبیر خواب پول خوردن، پول پرست بودن است.

تعبیر خواب جستجوی پول شادمانی است.

تعبیر خواب پول پیدا کردن و زن جوانی که خود را مالک آن می نامد زیان مالی است.

اگر در خواب پول دیدید تعبیرش غم است صدقه بدهید ولی اگر درخواب کسی به شما پول داد، تعبیرش رسیدن خبر تولد پسری به شماست.

تعبیر خواب سکه طلا:
در خواب دیدید تعبیرش گران شدن اجناس است.

تعبیر خواب پول از دید سرزمین رویاها

تعبیر خواب دریافت پول: به شما پول می‌بخشند یعنی پول به دست تان می‌آید.

تعبیر خواب پول بخشیدن:
ناراحتی ولی فقط یک روز

سایر تعابیر

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده: اگر کسی در خواب ببیند که از مرده ای طلب پول می‌کند و یا از او دسته ای اسکناس نقد تحویل می‌گیرد تعبیر آن این است که زکات مال خود را در این دنیا پرداخت نکرده است.