تعبیر خواب پیر شدن

خواب پیر شدن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب پیر شدن چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب پیر شدن
تعبیر خواب پیر شدن

تعبیر خواب پیر شدن از دید ابن سیرین

تعبیر خواب پیر شدن خودم: اگر کسی به خواب دید پیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد.

تعبیر خواب پیر شدن از دید منوچهری مطیعی

اگر به خواب دیدید که پیر شده اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می شود.

تعبیر خواب پیر شدن دیگران: تعبیرخواب جوانی که پیر شده و موهایش سفید شده بسیار نیکو و محترم است

تعبیر خواب پیر شدن از دید آنلی بیتون

اگر خواب ببینید که پیر شده اید، نشانه موفقیت در انجام کارها است.

سایر تعابیر

تعبیر خواب پیر شدن صورت: رسیدن به مقام های بالاتر و دست یافتن به ثروت های زیاد و همچنین از بین رفتن و نابودی همیشگی مصیبت و غم های بزرگ

تعبیر خواب پیر شدن مادر: اگر ببینی این اتفاق بدون دلیل و بصورت ناگهانی افتاد نیکوست و به این علامت است که مادر شما صاحب عمری طولانی و همراه با عزت و سلامتی خواهند شد و چنان چه در ادامه زندگی به او از طرف دیگران چشم زخمی زده شود به لطف خدا دفع و برطرف خواهد شد.

ولی اگر شاهد باشی که پیری صورت بخاطر کهولت سن یا به دلیل گذر زمان اتفاق افتاده به این معناست که همراه با خانواده ی خویش و مخصوصا پدر و مادر خود دوران خوش و سالمی را سپری خواهی کرد و به جمع شما گزندی از طرف دشمنان و یا برخی حسودان نمی رسد ،اگر ببینی کسی یا کسانی به شما خبر می دهند که صورت مادرتان پیر شده است به این معناست که خبری خوش و البته تعجب آوری را درباره مادرتان خواهید شنید.

تعبیر خواب پیر شدن مرده: دیدن این رویا خوب نیست و به اعتقاد معبران نشانه ناامیدی و ناکامی خصوصا در برخی از مسائل مادی و یا عاطفی است می تواند مثال هایی همچون شکست عشقی خوردن ، بدهکاری بالا آوردن ، مدیون مردم شدن و همچنین گرفتاری های خرد و درشت و دیگر آورد.

اگر ببینی مرده ای از خویشان بسیار نزدیک خود چنین وضعی پیدا کرده اند علامت آن است که پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید کرد.