تعبیر خواب چشمه

خواب چشمه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب چشمه چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب چشمه
تعبیر خواب چشمه

تعبیر خواب چشمه از دید ابن سیرین

تعبیر خواب چشمه آب زلال: چشمه زلال و گوارا، شخصی بزرگ و سرور و جوانمرد و بخشنده می‌باشد.

اگر ببینی آب چشمه زیادتر شده است، یـعـنـی در آن محل جاه و مقام و عزت و جوانمردی بیشتر می‌شود، ولی اگر آب چشمه کمتر شده است، تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد.

تعبیر خواب خشک شدن چشمه: اگر ببینی چشمه خشک شده است، یـعـنـی آن سرزمین شخصی بزرگ و سرور و جوانمرد را از دست می‌دهد.

تعبیر خواب چشمه زمزم: اگر ببینی از آب زمزم می‌خوری، یـعـنـی به زودی گمشدۀ خود را پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب چشمه از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای چشمه عبارتند از: 1- شخصی بزرگ و سرور و جوانمرد 2- غم و اندوه 3- مصیبت 4- بیماری 5- زندگانی یافتن

تعبیر خواب چشمه از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دست شستن در آب چشمه: اگر ببینی دست و صورت خودت را به طور کامل با آب چشمه شسته‌ای، یـعـنـی اگر غمگین هستی غم و اندوه تو از بین می‌رود، و اگر از چیزی ترسیده‌ای یـعـنـی ایمنی پیدا می‌کنی، یا چنانچه بیمار هستی، بهبود پیدا خواهی کرد، و اگر بدهکار می‌باشی، بدهی خود را پرداخت می‌کنی، و یا اگر اسیر هستی، آزاد می‌شوی.

تعبیر خواب جوشیدن آب چشمه: اگر ببینی در خانه یا مغازه‌ات چشمه جوشیده است، یـعـنـی به اندازه قوت آن چشمه دچار غم و اندوه و زاری می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر آب چشمه را تیره و ناخوشایند ببینی، غم و اندوه تو بیشتر خواهد بود.

تعبیر خواب چشمه از دید جابر مغربی

تعبیر خواب آب چشمه: عمر تو می‌باشد (به اندازه‌ای که ببینی)، مخصوصاًً اگر دست خودت را به آب آن بزنی.

تعبیر خواب چشمه راکد و ساکن: تعبیر چشمۀ راکد و ساکن، ضعیف‌تر از چشمۀ روان و جاری می‌باشد، ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر چشمۀ ساکن، خیر و درستی در دین است، ولی تعبیر چشمۀ روان و جاری، غم و اندوه خواهد بود.

تعبیر خواب چشمه از دید معبران غربی

تعبیر خواب جوشیدن آب از زمین: آبی که از زمین می‌جوشد مساوی است با یک خوشحالی غیرمنتظره.

تعبیر خواب چشمه جوشان: دیدن چشمه ای جوشان در خواب، نشانه آن است که در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ خواهید داشت.

سایر تعابیر

تعبیر دیدن چشمه گوارا: اگر چشمه ای با آب گوارا ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است.

تعبیر خواب چشمه تیره: اگر چشمه ای با آب تیره و بد بو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است.

تعبیر خواب وضو گرفتن با آب چشمه: اگر بیند که با آب چشمه وضو می سازد و مسح می کند دلیل نجات یافتن از غصه است.