تعبیر خواب چشم زیبای سبز و آبی و قرمز، درمان چشم درد و ضعیف شدن چشم

خواب چشم از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب چشم چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب چشم
تعبیر خواب چشم

تعبیر خواب چشم از دید ابن سیرین

تعبیر خواب چشم، بینائی و بصیرت می‌باشد که به وسیلۀ آن راه پیدا شده و هدایت انجام می‌شود و همچنین تعبیر هر دو چشم، دو فرزند است.

خواب چشم آبی: بدعت است.

تعبیر خواب چشم زیبا و شهلا: فرزند است.

تعبیر خواب کور شدن یک چشم: گناه و مصیبت است.

خواب ضعیف شدن چشم: اگر ببینی چشم تو دچار ضعف شده است، یـعـنـی دختر یا زن تو از دنیا می‌رود.

خواب درمان چشم درد: اگر ببینی چشم‌درد داری و کسی تو را درمان می‌کند، یعنی آن شخص تو را به راه درست و حق راهنمایی می‌کند.

تعبیر خواب چشم از دید امام صادق (ع)

تعبیر خواب چشم هفت چیز است:

روشنائی – دین مبتنی بر هدایت و درستی – اسلام – فرزند – مال – علم – زیادتی در دین و مال

تعبیر خواب چشم از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب سرمه کشیدن در چشم: جوینده صلاح دین است.

تعبیر خواب ضعیف شدن چشم: ضعیف شدن روشنایی چشم، دورویی است.

اگر ببینی کسی چشم تو را درآورده، یعنی چیزهایی مثل زن و فرزند و خانه و باغ و… که روشنی چشم تو می‌باشند و مورد علاقه‌ات هستند را از دست می‌دهی، بطوریکه دیگر آن‌ها را نخواهی دید.

خواب کور کردن چشم دیگران: اگر ببینی چشم کسی را کور کرده‌ای، یعنی آن شخص را گمراه می‌کنی.

اگر ببینی دست شخص نابینایی را گرفته‌ای و می‌بری، یعنی مؤمن و مهربان خواهی بود.

تعبیر خواب چشم از دید جابر مغربی

تعبیر خواب سیاه شدن چشم: سیاه شدن چشم ها بدون سفیدی ، غرور و تکبر است.

تعبیر خواب چشم زخمی: آسیب دیدن یک چشم آسیب به فرزندانش است.

تعبیر خواب چشم خونی: جاری شدن خون از چشم ، غم از سمت فرزند یا ضرر مالی است.

اگر ببینی چشم‌های سیاه تو آبی شده است، یعنی حال و روز تو بد و دگرگون می‌شود.

اگر ببینی کسی دست دراز کرده و یک چشم تو را کنده است، یعنی فرزندت را به گمراهی می‌کشد.

تعبیر خواب ورم چشم: اگر ببینی هر دو چشم تو طوری ورم کرده است که نمی‌توانی آن‌ها باز کنی، یعنی با مرد مخالفی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی.

ضعیف شدن چشم در خواب یعنی در بندگی و طاعت خدا دچار ضعف و اشکالی می‌شوی.

اگر ببینی چشم‌هایت بینا است ولی مردم فکر می‌کنند کور یا “شب‌کور” هستی، یـعـنـی باطن تو در دین و ایمان بهتر از ظاهرت می‌باشد.

تعبیر خواب چشم سوم: اگر ببینی وسط صورت خودت یک چشم داری، یـعـنـی از جهت دینی بر ضد تو حرف‌های ناسزائی می‌گویند.

تعبیر خواب چشم از دید اسماعیل بن اشعث

تعبیر خواب درآمدن چشم: چشم بر کف دست ، مال است.

تعبیر خواب سفیدی در چشم: غم و اندوه است.

تعبیر خواب چشم از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب چشم آبی: عشق سوزان است.

 چشم تیره در خواب: خبر خوشحال کننده است.

خواب چشم ضعیف: ضرر و زیان از هر نظر است.

خواب چشمان چپ، باعث تحقیر شدن خود است.

چشمان کثیف ، آینده بد است.

تعبیر خواب نداشتن چشم: ایدهای برباد رفته است.

تعبیر خواب چشمان به زیر انداخته شده، در خفا کسی را شدیدا دوست داشتن است.

تعبیر خواب چشم از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب یک چشم بودن: آسیب دشمنان است

تعبیر خواب چشم قهوه ای: فریب و خیانت است

تعبیر خواب چشمان آبی: ناتوانی در انجام اهداف است.

خواب چشم خاکستری: چاپلوسی در عشق است.

تعبیر خواب چشم درد: از دست دادن یکی از چشم ها یا چشم درد ، سختی و دردسر است.

تعبیر خواب مرد یک چشم ، گرفتاری در دام است.

سایر تعابیر

تعبیر خواب چشم سبز: چشم سبز در خواب نشانه آرامش خاطر و روحی لطیف است. اگر خواب ببینید که چشم شما سبز شده است، در زندگی با خوشحالی و آرامش خاطر و دیدی روشن نسبت به مسایل زندگی نظاره خواهید کرد. همچنین داشتن چشمانی سبز برای کسی که چشم او سبز نیست؛ نشانه بالا رفتن ایمان و اطمینان او در انتخاب راه درست در زندگی است.

تعبیر خواب چشم قرمز: اگر کسی خواب ببیند که چشم او قرمز شده، با مشکلی در زندگی مواجه است که احتیاج به راهنمایی و هدایت از طرف یک دوست آگاه و دانا خواهد داشت و دید او نسبت به مسائلی بد شده و او را بدبین کرده است.