تعبیر خواب کلاغ و زاغ

خواب کلاغ از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب کلاغ و زاغ چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب کلاغ
تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ از دید ابن سیرین

تعبیر کلاغ، مردی فاسق و بدقول و پیمان‌شکن می‌باشد.

تعبیر خواب کلاغ داشتن: اگر ببینی کلاغ داری، یـعـنـی با مردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت خواهی داشت .

تعبیر خواب جوجه کلاغ مرده: اگر کسی خواب جوجه کلاغ مرده ای را ببیند فرزندش دچار بیماری ناعلاج میشود اگر متاهل باشد این خطر برای زن و فرزندش است و اگر مجرد باشد این خطر دوستان و اشنایان او را تهدید میکند.

تعبیر خواب گرفتن کلاغ از دیگران: اگر ببینی زاغی را به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی با چنین شخصی فریفتۀ کار باطلی می‌شوی.

تعبیر خواب کشتن کلاغ: اگر ببینی کلاغی را کشته‌ای، یـعـنـی بر شخصی که گفته شد غلبه می‌کنی او را شکست می‌دهی.

تعبیر خواب کلاغ از دید امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام صادق (ع) میفرماید کشتن و از بین بردن کلاغ ها در رویاهای ما نیکو است و به معنی عزمی جدی برای مبارزه کردن با سختی ها می باشد.

تعبیر خواب کلاغ از دید حضرت یوسف (ع)

دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگویی که به وی اظهار دوستی کند.

تعبیر خواب کلاغ از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب جوجه کلاغ: اگر دیدی یک کلاغ ماده مقابل چشمان تو جوجه میگذارد و یا سرو بدن جوجه را بیرون از تخم میبینی دلالت بر این دارد که تو در اینده نزدیک صاحب فرزند دختر میشوی و اگر مجرد بودی نزدیک ترین آشنای تو صاحب فرزند دختر خواهد شد.

تعبیر خواب شکار کردن کلاغ: اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند.

تعبیر خواب قار قار کلاغ: اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

تعبیر خواب کلاغ از دید جابر مغربی

تعبیر خواب کلاغ سیاه: کلاغ های سیاه به نشانه فرزند و یا طفل پسر و کلاغ هایی بارنگ و پر و بال سیاه و سفید به نشانه ی فرزند دختر است.

تعبیر خواب کلاغ از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب قار قار و صدای کلاغ های زیاد: اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می‌گوید. اگر در خواب صدای کلاغ‌های بسیاری را بشنوید ولی آن‌ها رانبینید به غربت و تنهایی دچار می‌گردید.

تعبیر خواب کلاغ در قفس: اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته‌اید جلوی دهان بد گویی را گرفته‌اید.

تعبیر کلاغ چیزی ببرد: اگر دیدید زاغ از خانه شما چیزی ربود و برد دزد به مال شما یا به خانه شما می‌زند.

سایر تعابیر

تعبیر خواب کلاغ های مرده: تعداد زیادی کلاغ که مرده اند روی زمین باشد دلیل بر اینکه بخاطر غم از دست دادن عزیزی به سوگ مینشیند.