تعبیر خواب کلاه

خواب کلاه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب کلاه چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب کلاه
تعبیر خواب کلاه

تعبیر خواب کلاه از دید ابن سیرین

تعبیر کلاه، عزت و جاه می‌باشد (به اندازۀ ارزش کلاه).

تعبیر خواب کلاه لبه دار: اگر ببینی کلاه تو گوشه‌دار می‌باشد، یـعـنـی برای «پادشاه» کار می‌کنی.

تعبیر خواب کلاه از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای کلاه عبارتند از: 1- حکومت 2- ریاست 3- بزرگی 4- عزت 5- مقدار 6- منزلت

تعبیر خواب کلاه از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب کلاه سیاه: اگر ببینی کلاه سیاه روی سر داری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد (البته اگر در بیداری هم کلاه سیاه بر سر خودت قرار می‌دهی).

تعبیر خواب کلاه سفید: اگر ببینی کلاه سیاه روی سر داری دین و ایمان تو پاک می‌باشد.

تعبیر خواب کلاه سبز: اگر ببینی کلاه سیاه روی سر داری طاعت و عبادت خداوند را به جا می‌آوری.

تعبیر خواب کلاه قرمز: اگر ببینی کلاه سیاه روی سر داری دین و ایمان تو دچار ضعف و اشکال می‌شود.

تعبیر خواب کلاه زرد: اگر ببینی کلاه سیاه روی سر داری بیمار می شوی.

تعبیر خواب کلاه جواهر نشان: اگر ببینی کلاه «جواهرنشان» را در دست گرفته‌ای یا اینکه آن را برروی سر خودت گذاشته‌ای، یـعـنـی به اندازه ارزش آن کلاه، بزرگی و عظمت به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن کلاه افتاده است، تعبیرش این است که پادشاه مال و اموال تو را تصاحب می‌کند و از تو می‌گیرد.

تعبیر خواب کلاه نو: اگر ببینی روی سر خودت کلاه نو داری، یـعـنـی مقام و مرتبه تو بیشتر می‌شود.

تعبیر خواب کلاه کهنه: اگر ببینی کلاه کهنه‌ای بر روی سر داری، یـعـنـی مقام و مرتبه تو کمتر می‌شود.

تعبیر خواب افتادن کلاه از سر: اگر ببینی کلاه از روی سر تو افتاده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

تعبیر خواب کلاه خونی: اگر ببینی روی سر تو کلاه خون‌آلودی قرار دارد، یـعـنـی تصور و خیال می‌کنی که پیش مردم عزیز و گرامی می‌باشی، همچنین حرف‌های محال و غیرواقعی میگوئی.

تعبیر خواب کلاه از سر برداشتن: اگر ببینی کلاه را از سر تو برداشته‌اند، یـعـنـی جاه و منزلت تو از بین می‌رود.

سایر تعابیر

تعبیر خواب بافتن کلاه زنانه: شیخ طوسی گفته است: کار و وظیفه ای دشوار به عهده او واگذار می شود یا داوطلبانه می پذیرید.

تعبیر خواب کلاه پشمی یا بافتنی: نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

تعبیر خواب کلاه بر سر گذاشتن: اگر دیدی که دیگران روی سرت کلاه میگذارند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد.

تعبیر خواب کلاه هدیه گرفتن: اگر کلاهی را از کسی هدیه گرفتی که او را میشناختی مثلا پدر مادر برادر خواهر و یا دوست بود بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید.

تعبیر خواب کلاه زنانه: گر زنی خواب ببیند که کلاهش را باد میبرد و یا کسی کلاه او را می دزدد دچار وحشت و هراس می شوید و موردی پیش می آید که احساس ضعف و ناتوانی می کنید.

تعبیر خواب خریدن کلاه: اگر دختری خواب ببیند که کلاه را از فروشگاه میخرد و آن را روی سرش میگذارد نشان آن است که حرمت شما زیاد می شود.