تعبیر خواب کلید

خواب کلید از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب کلید چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب کلید
تعبیر خواب کلید

تعبیر خواب کلید از دید ابن سیرین

تعبیر کلید، مردی است که مشکلات کارها را حل می‌کند و همچنین تعبیرش پیروزی بر دشمن می‌باشد.

تعبیر خواب داشتن چند کلید: اگر ببینی کلیدهای زیادی داری، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب کلید از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای کلید عبارتند از: 1- بشارت و خبر خوش 2- رهایی از غم و اندوه 3- بهبود بیماری 4- رسیدن به آرزو 5- قوت در دین 6- برآورده شدن حاجت و خواسته 7- اجابت و برآورده شدن دعا 8- علم و دانش

تعبیر خواب کلید از دید دانیال نبی (ع)

تعبیر خواب داشتن کلید آهنی: قوت است

تعبیر خواب کلید مسی و برنجی داشتن: سخن گیرا است

تعبیر خواب کلید چوبی: سود کمتر است

تعبیر خواب کلید نقره ای و طلا داشتن: به دست آوردن مال است

تعبیر خواب کلید از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب کلید بزرگ داشتن: قدرت انجام کارهای بزرگ است

تعبیر خواب کلید کوچک و قفل بزرگ: ناتوانی شما در انجام کارهاست

تعبیر خواب کلید ساز به شما کلید بدهد: راه موفقیت باز می شود

تعبیر خواب کلید ساختن: تدبیر حل مشکل است

تعبیر خواب شکستن کلید در قفل: شکست در کاری ست

تعبیر خواب قفل کردن در با کلید: پنهان کردن راز است

تعبیر خواب کلید از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب پیدا کردن کلید: شما از یک دام رهایی خواهید یافت.

تعبیر خواب گم کردن کلید: بگو مگو

کلید را به همراه داشتن یعنی پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد.

تعبیر خواب باز کردن در بسته با کلید: به شما مظنون خواهند شد.

سایر تعابیر

تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده: خالد اصفهانی میگوید دیدن چنین رویایی باعث شروعی خوب در زندگی و رفع شدن تدریجی گرفتاری ها بدهی ها و سایر مشکلات منوط به صبر است اگر ببینی از دست مرده ای یک کلید میگیری بیانگر این است که یکی از آرزوهایت در زمینه ی عشق و رابطه عاطفی دیر یا زود بر آورده می شود.

تعبیر خواب گرفتن دسته کلید از مرده: گرفتن دسته کلید یا تعداد زیادی از کلیدها از دست مردگان نیز معانی خوبی به همراه دارد و میتواند باعث ارامش شما در زندگی واقعی رفع شدن غصه هایتان و همچنین دیدارهای جدید را برای شما در پی داشته باشد.

تعبیر خواب هدیه گرفتن کلید: کادو گرفتن کلید یا شاه کلید و یا دسته کلید در رویاهای ما نشانه ی برقرار شدن صفا صمیمت صلح و کنار گذارده شدن کدورت ها کینه ها و اختلافات قدیمی است.