تعبیر خواب کوه

خواب کوه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب کوه چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب کوه
تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب کوه از دید ابن سیرین

تعبیر کوه، به دست آوردن مال و اموال با حیله و نیرنگ می‌باشد.

تعبیر خواب بالا رفتن از کوه: اگر ببینی از کوه بالا می‌روی، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود.

تعبیر خواب پایین آمدن از کوه: اگر ببینی از کوه یا پشت بامی پائین آمده‌ای، یـعـنـی بزرگی و مال و اموال تو دچار کاهش و نقص و زیان می‌شود.

تعبیر خواب نشستن روی کوه: اگر ببینی روی کوهی نشسته‌ای، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود.

تعبیر خواب پنهان شدن در کوه: اگر ببینی در کوهی پنهان شده‌ای و راهی برای بیرون آمدن نداری، یـعـنـی با حیله و نیرنگ تو را وارد کاری می‌کنند و با سختی و دشواری از آن کار خلاص می‌شوی.

تعبیر خواب کندن کوه: اگر ببینی در حال کندن سنگ از کوه هستی، یـعـنـی از مرد بزرگ و سنگدلی با مکر و حیله مال و اموالی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب کوه از دید امام جعفر صادق (ع)

اگر ببینی نمی‌توانی از کوه بالا بروی، تعبیرش نرسیدن به خواسته می‌باشد.

تعبیرهای کوه عبارتند از: 1- پادشاهی 2- دلیری و شجاعت 3- پیروز شدن 4- بلندی و بلندپایگی و والایی 5- ریاست.

تعبیر خواب کوه از دید دانیال نبی (ع)

اگر ببینی سر کوهی قرار داری، یـعـنـی در تحت پناه شخص بزرگی قرار می‌گیری.

تعبیر خواب خانه ساختن روی کوه: اگر ببینی در کوهی محل اقامت ساخته‌ای، یـعـنـی مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوی.

تعبیر خواب از جا کندن کوه: اگر ببینی کوهی را از جا کنده‌ای، یـعـنـی شخص بزرگی را شکست می‌دهی.

تعبیر خواب کوه از دید جابر مغربی

تعبیر خواب صعود به کوه: فتح و یا صعود به نوک کوه میتواند ادمی را در دنیای واقعیت به آنچه که میخواهد بی دردسر برساند.

تعبیر خواب سنگ برداشتن از کوه: اگر ببینی از کوه سنگ برمی‌داری و به هر جائی پرتاب می‌کنی، یـعـنـی نامه‌های مختلفی خواهی نوشت.

تعبیر خواب لرزش کوه: اگر ببینی کوهی می‌لرزد و تکان می‌خورد، یـعـنـی شخص بزرگی در آن سرزمین ناخوش می‌شود.

اگر ببینی از کوه افتاده‌ای، یـعـنـی به خواسته‌ات نمی‌رسی.

تعبیر خواب کوه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب بالا رفتن از کوه سرسبز: به دست آوردن ثروت است.

سایر تعابیر

تعبیر خواب ریزش کوه: به روایت از علامه طباطبایی اگر کسی خواب ببیند که کوهی ریزش میکند ولی به هیچ کسی آسیبی وارد نمی شود به این علامت که صبر طاقت و حوصله ی صاحب رویا زیاد می شود و در روزهای ناآرام و در شرایط سخت همیشه راه حلی پیدا خواهد شد.

چنان چه در این حادثه دیدی کسانی جان می بازند و یا از آن ها خونی جاری می شود خبر از آن میدهد که در نزدیکی شما اتفاقی تلخ و غم انگیز در حال وقوع است.

تعبیر خواب ساختن خانه سنگی در کوه: اگر خواب دیدی خانه ای سنگی را در دل کوه ساختی به این نشانه است که صبرت زیاد می شود حامی دیگران می شوی و اقدام به انجام امور خیر زیادی خواهی کرد.

تعبیر خواب ساختن خانه چوبی در کوه: چنان چه خانه ای از جنس چوب در کوه ساختی به این تعبیر باشد که خوشی و راحتی و لذت های زیادی راه به زندگی شما باز میکنند.